เสาร์. ม.ค. 25th, 2020

ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 บริเวณทุ่งดอนหว้า ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ประมาณ 38 ไร่เศษ ผู้ริเริ่มและดำเนินการขอจัดตั้งคือ นายเอก วรรณทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจราชการสนับสนุนจาก นายวิมล พวงทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในขณะนั้น และผู้เกี่ยวข้องอีกหลายฝ่าย โดยเริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2535 รับนักเรียนชาย-หญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 270 คน รวม 6 ห้องเรียน อาศัยที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี.

วันที่ 1 กันยายน 2535 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นางกัณหา วรรณทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2536 ได้ย้ายจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศมาเปิดสอน ณ ทุ่งดอนหว้า ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน โดยมีอาคารเรียนชั่วคราว 2 หลัง ห้องพักครู 1 หลัง และสามารถเปิดทำการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 รวม 14 ห้อง จำนวน 688 คน

วันที่ 17 ธันวาคม 2536 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นางกัณหา วรรณทอง ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 30 ธันวาคม 2537 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นางกัณหา วรรณทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

 

ปัจจุบันโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้มีอาคารเรียนเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน โดยมีนายศุภศิลป์ กระแสสินธุ์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/7 ถนนแผ่นดินทอง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับสำนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 3.5 จันทบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

ด้านทิศตะวันออก มีชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง คือ ชุมชนย่อยที่ 8 ชุมชนตะบกเตี้ย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีวัดอ่างหินเป็นวัดประจำโรงเรียน

ด้านทิศใต้ ติดกับหมู่บ้านจัดสรรแผ่นดินทอง และชุมชนศาลหิน ตำบลเกาะขวาง บริเวณรอบๆ โรงเรียนในภาพรวม เป็นชุมชนชานเมือง มีความเป็นอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี สภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างเจียรไนพลอย ค้าขาย เกษตรกรรม และรับราชการ ตามลำดับ ชุมชนให้ความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ตามลำดับ

ภาพโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในปัจจุบัน