30 มีนาคม 2020

อาคารราชพฤกษ์

ชั้น 1 ห้องปกครอง ห้องโสตฯ

ชั้น 2 ห้องพักครูวิชาภาษาไทย ห้องเรียน

ชั้น 3 ห้องพักครูวิชาคณิตศาสตร์ ห้องเรียน

ชั้น 4 ห้องเรียน