อังคาร. ต.ค. 22nd, 2019

กลุ่มสนับสนุนการสอน

โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้การแนะแนว ประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ครูกฤติกา ศรีประมาณ
ครู ค.ศ.3หัวหน้างานห้องสมุด
ครูวรรณอุไร ทำอินราช
ครู ค.ศ.1หัวหน้างานเเนะเเนว
ครูกุลธิดา ใจยอด
ครู ค.ศ.1