อังคาร. ต.ค. 22nd, 2019

Download

งานการเงิน
เอกสารประกอบการยืมเงินและส่งใช้เงินยืมในระบบ
เอกสารประกอบการเบิกค่าอาหาร/วิทยากร
ใบขออมุมัติใช้เงิน (ทุกกิจกรรมต้องมี)
การเบิกค่าเดินทางไปราชการ

งานพัสดุ
ใบขออนุมัติจัดจ้าง
ใบขออนุมัติจัดซื้อ
บันทึกข้อความขอซ่อมครุภัณฑ์
เอกสารแนบ(กรณีรายการซื้อ/จ้างมากกว่า 3 รายการ)

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2562 (10 มิถุนายน 62)
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6