3 เมษายน 2020

Download

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2562 (10 พฤศจิกายน 2562)
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

เอกสารประกอบการยืมเงินและส่งใช้เงินยืมในระบบ
เอกสารประกอบการเบิกค่าอาหาร/วิทยากร
ใบขออมุมัติใช้เงิน (ทุกกิจกรรมต้องมี)
การเบิกค่าเดินทางไปราชการ

งานพัสดุ
ใบขออนุมัติจัดจ้าง
ใบขออนุมัติจัดซื้อ
บันทึกข้อความขอซ่อมครุภัณฑ์
เอกสารแนบ(กรณีรายการซื้อ/จ้างมากกว่า 3 รายการ)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID Plan)
ฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน(SAR)
ประกาศโรงเรียน-การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติ
คู่มือ การประเมินให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

การขออนุญาตใช้อาคารสถานที่
แบบฟอร์มการขออนุญาตยืมอุปกรณ์ห้องโสตฯ
แบบฟอร์มการขออนุญาตยืมอุปกรณ์งานอาคารสถานที่
แบบฟอร์มซ่อมบำรุงอาคารสถานที่