พุธ. พ.ย. 20th, 2019

เวทีนำเสนอผลงานนักเรียน IS ’61

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเเสดงออกถึงศักยภาพเเละผลงานที่เกิดจาการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ณ หอประชุมเอก วรรณทองอณุสรณ์ เเละบริเวณรอบสวนป่า โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.