11 กุมภาพันธ์ 2020

นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นปีแห่งการปลอดขยะมูลฝอย ปีที่ ๒”
………………………………………………………………..………..
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน
และสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกขยายองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายในการประเมินตาม
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งดำเนินการตาม
นโยบายและแนวทางการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้
ดำเนินการโดยกำหนดเป็นนโยบาย “
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นปีแห่งการปลอดขยะมูลฝอย” เพื่อให้การดำเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืนของโรงเรียน
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
จึงประกาศนโยบาย “
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นปีแห่งการปลอดขยะมูลฝอย ปีที่ ๒” โดยดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

ประกาศนโยบายปลอดขยะ 2563