30 มีนาคม 2020

มาตรการในการบริหารจัดการพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง มาตรการในการบริหารจัดการพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
………………………………………………………………..………..
ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มุ่งมั่นจะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการอนุรักษ์
พลังงาน สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
(Energy Efficiency Plan : EEP ๒๐๑๕) พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ มาตรการข้อที่ ๑๐ ประชาสัมพันธ์สร้างปลูก
จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน จึงกำหนดนโยบายดำเนินการบริหารจัดการพลังงานและใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
โดยกำหนดเป้าหมายการลดใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อยค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี
ดังนั้นเพื่อให้นโยบายการบริหารจัดการพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
และนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลเกิดประสิทธิผล มีการดำเนินการอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการประหยัดพลังงานและลดการสูญเปล่าของโรงเรียนฯ จึง
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และนักเรียน ยึดถือเป็นวัฒนธรรมร่วมกัน และไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้

ประกาศนโยบายการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในสถานศึกาษา บ.ส. 2562 (ลงนามแล้ว)