5 กุมภาพันธ์ 2020

การประเมินวิทยฐานะ(ว.21) ครั้งที่1/2562 ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563

ภาพบรรยากาศการประเมินวิทยฐานะ (ว.21/2560) ครั้งที่ 1/2562 ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี