4 กุมภาพันธ์ 2020

คู่มือ การประเมินให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21)

คู่มือ การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตา แหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)

Download

คู่มือ การประเมินให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง