พุธ. พ.ย. 20th, 2019

ประกาศนโยบายการจัดการขยะ

ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มุ่งมั่นจะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการอนุรักษ์ พลังงาน สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan : EEP ๒๐๑๕) พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ มาตรการข้อที่ ๑๐ ประชาสัมพันธ์สร้างปลูก จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน จึงกำหนดนโยบายดำเนินการบริหารจัดการพลังงานและใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพและดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เเละนโยบาย “ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นปีแห่งการปลอด ขยะมูลฝอย” เพื่อสร้างจิตสำนึกขยายองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและ บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายในการประเมินตาม มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

        ประกาศนโยบายการจัดการขยะ บ.ส. 2562
        ประกาศนโยบายการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในสถานศึกาษา บ.ส. 2562

 

>>คลิกเพื่อดูประกาศ