เสาร์. ม.ค. 25th, 2020

พิธีเลี้ยงส่งคุณครูนิตยา กูลจีรังและคุณครูฉวีรัตน์ บำรุงศิลป์

ผู้อำนวยการเสนอ นวนกระโทก รองผู้อำนวยการ ครู เเละบุคลากรโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีเลี้ยงส่งคุณครูนิตยา กูลจีรัง และคุณครูฉวีรัตน์ บำรุงศิลป์ เนื่องจากเกษียรอายุราชการ มีการมอบของที่ระลึกจากท่านผู้อำนวยการ ฝ่ายงาน เเละกลุ่มสาระ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในวันพุธที่ 27 พ.ย. 62  วันตั้งแต่เวลา 11:00 น.-13:30 น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี