เสาร์. ม.ค. 25th, 2020

หลักสูตรเพื่อการมีงานทํา

หลักสูตรเพื่อการมีงานทํา

“หลักสูตรเพื่อการมีงานทํา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี” เป็นแนวทาง

การบริหารจัดการการดําเนินงานที่รองรับสมรรถนะทางสาขาวิชาและสาขาวิชาชีพ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติด้วยกระบวนการ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดในสิ่งที่ได้กระทำไปตามเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพของนักเรียน เนื้อหาสาระที่จัดนําเสนอในเอกสารจึงมีทั้งส่วนทั้งรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งครู และผู้เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาเรียนรู้และนําไปปรับใช้กับบริบทของสถานศึกษา ลงสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนได้อย่างหลากหลายเหมาะสม

1. คำนำ สารบัญคำชี้แจง
2. บทนำหน้า1ถึงภาษาไทยหน้า45
3. คณิตหน้า46ถึงหน้า56
4.วิทย์หน้า57ถึงหน้า192
5. สังคม193ถึง199
6. สุขศึกษหน้า200ถึง217
7. ศิลปะหน้า218
9. ใช้ภาษาต่างประเทศ399
10. หลักสูตรกลุ่มสาระการงานฯ