เสาร์. ม.ค. 25th, 2020

นักเรียนรับเกียรติบัตรความดี ประจำภาคเรียน 1/2562

คณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำความดี มีจิตอาสา ทำชื่อเสียงและประโยชน์ให้กับโรงเรียน โดยนักเรียนที่ได้คะแนนความดี 100 คะแนนขึ้นไปที่ได้รับมอบเกียรติบัตรความดี จำนวนทั้งสิ้น 138 คน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562