พุธ. พ.ย. 20th, 2019

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC” ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารราชพฤกษ์

งานนี้ท่านผู้อำนวยการ นายศิริพงศ์  พงษ์ดี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเป็นวิทยากรให้ความรู้

ประมวลภาพกิจกรรม

  1. วันที่ 11/10/2560
  2. วันที่ 12/10/2560
  3. พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการประชุมฯ