พุธ. ม.ค. 22nd, 2020

กิจกรรมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับม.4-6

กิจกรรมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับม.4-6 งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3
(World-Class Standard School Symposium)
ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 27 กันยายน 2562
ณ โรงแรมแกรนด์ อินคำ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการแข่งขัน


รางวัลระดับเหรียญทอง 88.00
ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ พันอินจ่อง ม.6/6