ศุกร์. ธ.ค. 13th, 2019

ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ช่อง 9 MCOT HD

นายเสนอ นวนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะครูเเละนักเรียน  ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ตอน “เห็นผลลัพธ์จริงหลังลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning” เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล ที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะครบ 4 ปี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมโดยยึด 7 หลักการสำคัญ (เชื่อมโยงตัวชี้วัด เน้นจัด 4H ผู้เรียนเป็นสุข สนุกการคิดขั้นสูง มุ่งทำงานเป็นกลุ่ม ลุ่มลึกแหล่งเรียนรู้ และสู่ประเมิน P&A) ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

โดยมีการนำตัวอย่างผลงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นำนวัตกรรม สีย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด โดยมี น.ส.สุพัตรา ชัยศรี นายก้องภพ บุญพิมพ์ ครูที่ปรึกษา นางวราภรณ์ กรทรัพย์ และยอดนักสู้ สู่มวยอาชีพ โดย ด.ช.ชิตวัน สุขประทุม ม.2/7 ด.ช.สรรพวัต ศิริสูง ม.2/8  ครูที่ปรึกษา นายนิยม ผาเพชร

ในครั้งนี้ มีคณะครูจากโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์  ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562