จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

รายงานผลการดำเนินงาน “ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นปีแห่งการปลอดขยะมูลฝอย ”

รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี “ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นปีแห่งการปลอดขยะมูลฝอย ”

ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)โดยมอบหมายให้หน่วงานต้นสังกัดได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ เป็นหน่วยกำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๔๗/ว๒๐๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งก าหนดให้โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ใน ๔ ประเภท ได้แก้ การลดขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช๎แก๎วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและการลดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร นั้น ในการนี้ กลุ่มบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจึงได้จัดทำประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี “ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นปีแห่งการปลอดขยะมูลฝอย ” เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ดังกล่าว บัดนี้การ ดำเนินงานตามประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร๎อยตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี