อังคาร. ต.ค. 22nd, 2019

โครงสร้างและตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาศิลปะ ศ21101

ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ศ21101

โครงสร้าง และตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Blackward Desing รายวิชา ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ/กระบวนการ Active Learning เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ค่านิยม 12 ประการ น้อมนำศาสตร์พระราชา ในรัชกาลที่ 9 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการจัดเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเป็นพลโลกที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

 

Download File –> โครงสร้างรายวิชา ศิลปะ ศ21101