จันทร์. ก.ย. 23rd, 2019

รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน

รับสมัครครูสอนภาษาจีน

ด้วย โรงเรียนเบญจมานุสรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
มีประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน อาศัยอำนาจตามคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม ค าสั่งที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลด –> ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน