Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

07.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

          ตามที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ได้รับงบประมาณปี 2561 วงเงิน 1,485,570.00 บาท ตามโครงการพัฒนาระบบ ICT (เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 46 เครื่อง

          1. สามารถรับเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 
          2. ยื่นข้อเสนอ สามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
          3. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน 2 ชุด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6(2) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

Attachments:
Download this file (ประกาศโรงเรียนประกวดราคาเช่าเช่าเครื่อมคอม1.pdf)ประกาศ[ ]648 kB

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เเละภาษาอังกฤษ รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

 

        ให้บุคลากรโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ตรวจสอบอีเมล @bms.ac.th ตามที่ได้เเนบไฟล์ไป หากท่านใดยังไม่มีสามารถสมัครเพื่อขออีเมลใหม่ได้ที่ ลิ้งค์ สมัคร E-mail หากท่านใดลืมรหัสผ่านสามารถติดต่อครูอโนชา เพื่อขอรับรหัสผ่านใหม่

 

Attachments:
Download this file (ตรวจสอบ E-mail.pdf)ตรวจสอบ E-mail.pdf[ ]58 kB

          งานอนามัยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์  จังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเเละวัดสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 ในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพโดย : นายอโนชา  สินธุนาคิน

         เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  ชุมนุม To be number one โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำนักเรียนชุมนุม To be number one เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดจันทบุรีจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ภายใต้แนวความคิดและคำขวัญที่ว่า “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด” และ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชนถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม: รวมพลต่อต้านยาเสพติด จ.จันทบุรี ปี ๒๕๖๑ 

       รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 


 

Attachments:
Download this file (รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1]98 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2]104 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3]105 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4]91 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5]91 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ]103 kB

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นางสาวณัฏฐิญา  สุขเสงี่ยม โรงเรียนสวนกุหลาบ ชลบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิย 61 เวลา 10.00 น ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพโดย : นายอโนชา  สินธุนาคิน

            เอกสารแบบรายงานวิจัยหน้าเดียว

 

 

       ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ระดับชั้นละ 3 ห้อง ได้แก่ ห้อง 1 , 2 และ 3 ซึ่งเรียนแผนวิทย์-คณิต ได้รับการฝึกทักษะกรบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 

 ประมวลภาพกิจกรรม

 

       สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ "ร้อยใจ สร้างรั้ว ป้องกันยาเสพติดเเละอาชญากรรมในชุมชนเพื่อสังคมปลอดภัย"  ให้ความรู้กับตัวเเทนชุมชน เเละนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

 ภาพกิจกรรม

 

          งานยาเสพติดโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงอาหาร หอประชุม เอก วรรณทอง อนุสรณ์โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 

 

ภาพกิจกรรม

กรรมการงานระบบ ICT

13.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 22345 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1496128
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
7280
30395
1465733
54460
80639
1496128

Your IP: 162.158.62.86
Server Time: 2018-07-20 21:33:07