Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

 • กลยุทธ์ที่ 1.1  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
 • กลยุทธ์ที่ 1.2  ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
 • กลยุทธ์ที่ 1.3  เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ สู่มาตรฐานสากล

 • กลยุทธ์ที่ 2.1  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
 • กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
 • กลยุทธ์ที่ 2.3  เพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • กลยุทธ์ที่ 3.1  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความสำนึกในความเป็นชาติไทย
 • กลยุทธ์ที่ 3.2  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนักแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ (Policy)

 1. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม และนำมาใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์
 3. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ ร่วมรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น
  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
 4. ส่งเสริมให้โรงเรียนเพิ่มระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชน
 5. ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

02.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

eng-13.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 27678 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1266413
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
15113
15113
1224025
69464
71172
1266413

Your IP: 108.162.219.111
Server Time: 2018-04-20 03:59:29