Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

 • กลยุทธ์ที่ 1.1  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
 • กลยุทธ์ที่ 1.2  ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
 • กลยุทธ์ที่ 1.3  เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ สู่มาตรฐานสากล

 • กลยุทธ์ที่ 2.1  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
 • กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
 • กลยุทธ์ที่ 2.3  เพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • กลยุทธ์ที่ 3.1  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความสำนึกในความเป็นชาติไทย
 • กลยุทธ์ที่ 3.2  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนักแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ (Policy)

 1. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม และนำมาใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์
 3. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ ร่วมรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น
  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
 4. ส่งเสริมให้โรงเรียนเพิ่มระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชน
 5. ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

06.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

2.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 28568 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

946970
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
10659
37194
909776
37194
86865
946970

Your IP: 23.22.136.56
Server Time: 2017-12-15 05:53:26