Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

 • กลยุทธ์ที่ 1.1  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
 • กลยุทธ์ที่ 1.2  ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
 • กลยุทธ์ที่ 1.3  เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ สู่มาตรฐานสากล

 • กลยุทธ์ที่ 2.1  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
 • กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
 • กลยุทธ์ที่ 2.3  เพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • กลยุทธ์ที่ 3.1  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความสำนึกในความเป็นชาติไทย
 • กลยุทธ์ที่ 3.2  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนักแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ (Policy)

 1. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม และนำมาใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์
 3. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ ร่วมรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น
  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
 4. ส่งเสริมให้โรงเรียนเพิ่มระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชน
 5. ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บุคลากร

03.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 24552 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1828453
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
2087
25300
27387
1801066
50572
42857
1828453

Your IP: 162.158.78.69
Server Time: 2019-01-21 23:39:30