คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล มีนางอัจฉรา  เนตรายนต์ เป็นประธานกรรมการ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นที่ปรึกษา และมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย

   
  ครูอัจฉรา เนตรายนต์
ประธานกรรมการ
 
   
  ครูสุชาดา  พิมพ์ต่อ
รองประธานกรรมการ
 
ครูวรรณา  ไสยวรรณ
กรรมการ
ครูวราภรณ์  กรทรัพย์
กรรมการ
ครูวาสนา  ด้วงมาก
กรรมการ
ครูสุธาลักษณ์  สิริธัญญภรณ์
กรรมการ
ครูพักตร์พริ้ง  ทรงตระกูล
กรรมการ
ครูอุไรวรรณ  เจริญทรัพย์
กรรมการ
ครูสุภาวดี  รัตนสร้อย
กรรมการ
ครูประจวบ เสมสฤษดิ์
กรรมการ
ครูอารยา  ผลประพฤติ
กรรมการ
ครูสุริยะ  นักร้อง
กรรมการ
ครูจงจิต  อุ่นเสียม
กรรมการ

 ครูธัญทิพา  โกสัลล์วัฒนา
กรรมการและเลขานุการ

   

น.ส.ปภัสรา  ภู่เหล็ก
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

   
     

นอกจากนี้ฝ่าย บริหารงานบุคคล  ยังมีงานต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานสำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย
 1. นางวาสนา  ด้วงมาก    หัวหน้า
2. นางสาวจงจิต  อุ่นเสียม    ผู้ช่วย
3. นางสาวปภัสรา ภู่เหล็ก    ผู้ช่วย               
 • งานลงเวลาปฏิบัติราชการ/ไปราชการ
 1. นางสาวธัญทิพา  โกสัลล์วัฒนา       หัวหน้า
2. นางสาวจงจิตอุ่นเสียม    ผู้ช่วย
 • งานเลื่อนขั้นเงินเดือน/วิทยฐานะ
 1. นางอัจฉรา  เนตรายนต์  หัวหน้า 
2. นางสาวธัญทิพา  โกสัลล์วัฒนา  ผู้ช่วย 
 • งานสรรหา/อัตรากำลัง
 1. นางสาววรรณา  ไสยวรรณ หัวหน้า 
2. นางสุภาวดี  รัตนสร้อย ผู้ช่วย
 • งานขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
 1. นางอุไรวรรณ  เจริญทรัพย์ หัวหน้า 
2. นางวราภรณ์  กรทรัพย์ ผู้ช่วย 
 •  งานวันสำคัญแห่งชาติ
 1. นางวราภรณ์  กรทรัพย์  หัวหน้า
2. นางอุไรวรรณ  เจริญทรัพย์ ผู้ช่วย
 • งานพ.ร.บ./พ.ร.ก.วินัยข้าราชการ
 1. นางอัจฉรา  เนตรยนต์  หัวหน้า 
2. นางสุธาลักษณ์  สิริธัญญ์ภรณ์   ผู้ช่วย 
 • งานขวัญกำลังใจ
 1. นางสุชาดา  พิมพ์ต่อ  หัวหน้า 
2. นางประจวบ  เสมสฤษดิ์  ผู้ช่วย
 •  งานพัฒนาบุคลากร
 1. นางสาวอารยา  ผลประพฤติ    หัวหน้า
2. นางสุภาวดี  รัตนสร้อย    ผู้ช่วย
 •  งานคณะกรรมการสถานศึกษา
 1. นางอัจฉรา  เนตรายนต์   หัวหน้า 
2. นางสาวพักตร์พริ้ง  ทรงตระกูล ผู้ช่วย                
 •   งานสารสนเทศฝ่ายบริหารงานบุคคล
 1. นางสาวพัตร์พริ้ง  ทรงตระกูล หัวหน้า
2. นายสุริยะ  นักร้อง ผู้ช่วย