Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

          คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล มีนางอัจฉรา  เนตรายนต์ เป็นประธานกรรมการ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นที่ปรึกษา และมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย

   
  ครูอัจฉรา เนตรายนต์
ประธานกรรมการ
 
   
  ครูสุชาดา  พิมพ์ต่อ
รองประธานกรรมการ
 
ครูวรรณา  ไสยวรรณ
กรรมการ
ครูวราภรณ์  กรทรัพย์
กรรมการ
ครูวาสนา  ด้วงมาก
กรรมการ
ครูสุธาลักษณ์  สิริธัญญภรณ์
กรรมการ
ครูพักตร์พริ้ง  ทรงตระกูล
กรรมการ
ครูอุไรวรรณ  เจริญทรัพย์
กรรมการ
ครูสุภาวดี  รัตนสร้อย
กรรมการ
ครูประจวบ เสมสฤษดิ์
กรรมการ
ครูอารยา  ผลประพฤติ
กรรมการ
ครูสุริยะ  นักร้อง
กรรมการ
ครูจงจิต  อุ่นเสียม
กรรมการ

 ครูธัญทิพา  โกสัลล์วัฒนา
กรรมการและเลขานุการ

   

น.ส.ปภัสรา  ภู่เหล็ก
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

   
     

นอกจากนี้ฝ่าย บริหารงานบุคคล  ยังมีงานต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานสำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย
 1. นางวาสนา  ด้วงมาก    หัวหน้า
2. นางสาวจงจิต  อุ่นเสียม    ผู้ช่วย
3. นางสาวปภัสรา ภู่เหล็ก    ผู้ช่วย               
 • งานลงเวลาปฏิบัติราชการ/ไปราชการ
 1. นางสาวธัญทิพา  โกสัลล์วัฒนา       หัวหน้า
2. นางสาวจงจิตอุ่นเสียม    ผู้ช่วย
 • งานเลื่อนขั้นเงินเดือน/วิทยฐานะ
 1. นางอัจฉรา  เนตรายนต์  หัวหน้า 
2. นางสาวธัญทิพา  โกสัลล์วัฒนา  ผู้ช่วย 
 • งานสรรหา/อัตรากำลัง
 1. นางสาววรรณา  ไสยวรรณ หัวหน้า 
2. นางสุภาวดี  รัตนสร้อย ผู้ช่วย
 • งานขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
 1. นางอุไรวรรณ  เจริญทรัพย์ หัวหน้า 
2. นางวราภรณ์  กรทรัพย์ ผู้ช่วย 
 •  งานวันสำคัญแห่งชาติ
 1. นางวราภรณ์  กรทรัพย์  หัวหน้า
2. นางอุไรวรรณ  เจริญทรัพย์ ผู้ช่วย
 • งานพ.ร.บ./พ.ร.ก.วินัยข้าราชการ
 1. นางอัจฉรา  เนตรยนต์  หัวหน้า 
2. นางสุธาลักษณ์  สิริธัญญ์ภรณ์   ผู้ช่วย 
 • งานขวัญกำลังใจ
 1. นางสุชาดา  พิมพ์ต่อ  หัวหน้า 
2. นางประจวบ  เสมสฤษดิ์  ผู้ช่วย
 •  งานพัฒนาบุคลากร
 1. นางสาวอารยา  ผลประพฤติ    หัวหน้า
2. นางสุภาวดี  รัตนสร้อย    ผู้ช่วย
 •  งานคณะกรรมการสถานศึกษา
 1. นางอัจฉรา  เนตรายนต์   หัวหน้า 
2. นางสาวพักตร์พริ้ง  ทรงตระกูล ผู้ช่วย                
 •   งานสารสนเทศฝ่ายบริหารงานบุคคล
 1. นางสาวพัตร์พริ้ง  ทรงตระกูล หัวหน้า
2. นายสุริยะ  นักร้อง ผู้ช่วย 

 

บุคลากร

13.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 22115 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

2819892
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
16938
16938
2774876
45016
95045
2819892

Your IP: 172.69.63.60
Server Time: 2020-01-18 15:24:38