โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมา มีท่านผู้บริหารโรงเรียนผ่านมาด้วยกันหลายท่าน เริ่มตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ดังนี้

ผู้บริหารท่านแรก


นางกัญหา วรรณทอง
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2535 - 2539

 

ผู้บริหารท่านที่่ 2


นายอนันต์ เฉียบแหลม
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2539 - 2542

 

ผู้บริหารท่านที่่ 3


นายดุษฎี โทบุราณ
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2542 - 2543

 

ผู้บริหารท่านที่่ 4


นายสาคร ไข่แก้ว
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2543 - 2546

 

ผู้บริหารท่านที่่ 5


นางสาวศิริรัตน์ หอมประเสริฐ
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2546 - 2548

 

ผู้บริหารท่านที่่ 6


นายมาโนช กล้องเจริญ
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2549 - 2551

 

ผู้บริหารท่านที่่ 7


นายศิริพงศ์ พงษ์ดี
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2551 - 2554

 

ผู้บริหารท่านที่่ 8


นายอัศวิน สุขกฤต
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2554 - 2555

 

ผู้บริหารท่านที่ 9


นายมงคล เฉลิมพงษ์
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2555 - 2557

 

ผู้บริหารท่านที่ 10


นายศุภศิลป์ กระแสสินธุ์
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2557 - 2559

 

ผู้บริหารท่านปัจจุบัน


นายศิริพงศ์ พงษ์ดี
รับตำแหน่งปี พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน