Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

          นักเรียนที่ยังไม่มีรหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กรณีนักเรียนย้าย (ยกเว้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ มัธยมศึกษาปีที่ 4) กรอกข้อมูลเพื่อขอรหัสเข้าใช้งาน ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ผ่านลิงค์ด้านล่าง

ลิ้งค์ขอรับรหัสเข้าใช้งาน

      รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

เอกสารดังแนบ

 

Attachments:
Download this file (รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561]98 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561]104 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561]105 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561]90 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 [รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561]91 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561]103 kB

       แจ้งรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้กำหนดการเลือกชุมนุมออนไลน์ไว้ดังนี้
       วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 คุณครูที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์รายชื่อกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนทราบ
       วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ให้นักเรียนติดต่อคุณครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมเพื่อแจ้งความจำนงในการเข้าชุมนุม
       วันที่ 28,30-31 พฤษภาคม 2561 นักเรียนเลือกชุมนุมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.bms.ac.th
 

Attachments:
Download this file (รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561.pdf)รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561[รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561]1174 kB

          งานกิจการนักเรียนได้ดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ซึ่งยึดองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ มีแหล่งเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม และสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม  ในแต่ละห้องเรียนจะมีคณะกรรมการหรือคณะทำงานห้องเรียนละ 21 คน ประกอบด้วย หัวหน้าห้อง รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน รองหัวหน้าฝ่ายการงาน รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียนและรองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม และในแต่ละฝ่ายก็จะมีนักเรียนแกนนำอีกฝ่ายละ 4 คนเป็นคณะทำงานของแต่ละห้องเรียน 

        เอกสารประกอบการอบรมในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (อบรมคูปองครู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

        ขอประชาสัมพันธ์ให้คณะครูทุกท่าน จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) เพื่อรองรับโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (อบรมคูปองครู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Attachments:
Download this file (ID plan.doc)ID PLAN[ ]75 kB

         ผู้อำนวยการ ศิริพงศ์  พงษ์ดี พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสว่างแดนดิน  อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการ PLC ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ โดยมีการบรรยายเรื่อง "ชุมชนเเห่งการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์เเบบบูรณาการ สู่ 1 นวัตกรรม 1 ห้องเรียน "  โดยนางปัณณาสา ผลพฤกษา ครูเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งชมห้องนิทรรศเบญจมา เเละห้องศูนย์กีฬาสนุกเกอร์  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม  2561 

 ภาพกิจกรรม

ภาพโดย : นายอโนชา  สินธุนาคิน

      ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม. 2 และ ม.5 ที่ไม่มีชื่อในใบรายชื่อ ให้ติดต่องานวิชาการ ในวันที่ 7 พ.ค 2561  โดยนักเรียนที่มีแนวโน้มจะซ้ำชั้น ทางฝ่ายบริหารวิชาการได้ทำจดหมายแบบลงทะเบียนถึงผู้ปกครอง เพื่อมาประชุมในวันที่ 7 พ.ค. 61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

เอกสารดังแนบ

 

Attachments:
Download this file (มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561).xls)มัธยมศึกษาปีที่ 6[มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เทอม 1 ปีการศึกษา 2561)]102 kB
Download this file (มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561).xls)มัธยมศึกษาปีที่ 5[มัธยมศึกษาปีที่ 5 (เทอม 1 ปีการศึกษา 2561)]72 kB
Download this file (มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561).xls)มัธยมศึกษาปีที่ 4[มัธยมศึกษาปีที่ 4 (เทอม 1 ปีการศึกษา 2561)]71 kB
Download this file (มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561).xls)มัธยมศึกษาปีที่ 3[มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เทอม 1 ปีการศึกษา 2561)]103 kB
Download this file (มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561).xls)มัธยมศึกษาปีที่ 2[มัธยมศึกษาปีที่ 2 (เทอม 1 ปีการศึกษา 2561)]102 kB
Download this file (มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561).xls)มัธยมศึกษาปีที่ 1[มัธยมศึกษาปีที่ 1 (เทอม 1 ปีการศึกษา 2561)]96 kB

 กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2561 
      วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
          08.00 น. - 11.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
          12.00 น. - 15.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
          08.00 น. - 11.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
          12.00 น. - 15.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
                                       08.00 น. - 11.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
                                       12.00 น. - 15.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

      โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ที่มีสิทธิมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี (กรณีได้รับการจัดสรรที่เรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17) ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารดังแนบ

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

02.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

08.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 26216 ผู้มาเยือน และ 4 สมาชิก ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1361722
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
26984
26984
1309351
81938
82835
1361722

Your IP: 162.158.62.134
Server Time: 2018-05-26 16:34:57