Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

           รายงานการประชุมครูครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

        ตามที่ สพฐ.ได้กำหนดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แต่ละสถานศึกษาดำเนินการนำไปจัดการเรียนรู้นั้น โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ขอแจ้งแนวทางให้คุณครูทราบ ในส่วนของแนวทางปฏิบัติของทางโรงเรียนดังนี้

1. คุณครูท่านใดต้องการเปลี่ยนรายวิชาเพิ่มเติม เป็นรายวิชาต้านทุจริตศึกษา จำนวน 1 หน่วย กิต 40 ชั่วโมง หรือกิจกรรมประจำฐาน/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ / ชุมนุม ให้แจ้งกับงานวิชาการ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

2. ขอให้กลุ่มสาระฯสังคม ได้บูรณาการ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในสาระที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 ในแผนการจัดการเรียนรู้

3. คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมหน้าเสาธง และคุณครูที่ปรึกษา ขอให้สอดแทรกเนื้อหาขณะให้คำแนะนำนักเรียน ตามสาระการเรียนรู้ที่ปรากฎในหลักสูตรต้านทุจริตสึกษา

4. คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมหน้าเสาธง และคุณครูที่ปรึกษา ขอให้สอดแทรกเนื้อหาขณะให้คำแนะนำนักเรียน ตามสาระการเรียนรู้ที่ปรากฎในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

หมายเหตุ : โดยฝ่ายบริหารวิชาการ จะไรท์ลงแผ่น DVD แจกให้ประธานกลุ่มสาระฯ ค่ะ

         คู่มือดำเนินงาน "กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2562 คุณครูสามารถดาวน์โหลดคู่มือ "กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"  เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 

      ประกาศรายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2562  และสำหรับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในระดับชั้นเดิม ให้ติดต่อที่ห้องวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

Attachments:
Download this file (รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 1_2562.xls)รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 1[รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 1_2562]102 kB
Download this file (รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 2_2562.xls)รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 2[รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 2_2562]101 kB
Download this file (รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 3_2562.xls)รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 3[รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 3_2562]96 kB
Download this file (รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 4_2562.xls)รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 4[รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 4_2562]95 kB
Download this file (รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 5_2562.xls)รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 5[รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 5_2562]88 kB
Download this file (รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 6_2562.xls)รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 6[รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 6_2562]93 kB

        ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2562 ( รอบที่ 2 )  กรณีที่มาสมัครด้วยตนเอง และได้รับการจัดสรรรายชื่อจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เบข 17

         กำหนดการรายงานตัว วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

Attachments:
Download this file (ประกาศห้อง ม4 2562 รอบที่ 2.pdf)รายชื่อนักเรียนรายงานตัว ม.4 (รอบที่2)[รายชื่อนักเรียนรายงานตัว ม.4 (รอบที่2)]121 kB
Download this file (ประกาศรายชื่อ-ม1-รอบ2.pdf)รายชื่อนักเรียนรายงานตัว ม.1 (รอบที่2)[รายชื่อนักเรียนรายงานตัว ม.1 (รอบที่2)]125 kB

แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID Plan)

Attachments:
Download this file (IDPlan(update).doc)ID Plan[ ]214 kB

        ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มุ่งมั่นจะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการอนุรักษ์ พลังงาน สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan : EEP ๒๐๑๕) พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ มาตรการข้อที่ ๑๐ ประชาสัมพันธ์สร้างปลูก จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน จึงกำหนดนโยบายดำเนินการบริหารจัดการพลังงานและใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพและดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เเละนโยบาย “ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นปีแห่งการปลอด ขยะมูลฝอย” เพื่อสร้างจิตสำนึกขยายองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและ บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายในการประเมินตาม มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

        ประกาศนโยบายการจัดการขยะ บ.ส. 2562
        ประกาศนโยบายการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในสถานศึกาษา บ.ส. 2562 

        คลิกเพื่อดู

        ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2562 ( รอบที่ 1 )

         กำหนดการรับมอบตัว วันที่ 9 เมษายน 2562 

Attachments:
Download this file (ประกาศรายชื่อ นร. มอบตัว ม4 2562 รอบที่ 1.pdf)รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัว ม.4 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562[รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัว ม.4 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562]163 kB

           โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนเงิน 1,155,000.00 บาท จำนวน 13,997 เล่ม 

การรณรงค์การจัดการขยะในโรงเรียน "BMS-4-Clean" โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.จันทบุรี (สพม.เขต17)

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมคลิปวีดีโอ

บุคลากร

03.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 30632 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

2132607
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
30213
30213
2073896
81892
86645
2132607

Your IP: 162.158.79.148
Server Time: 2019-05-25 20:34:38