ในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................. ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ซึ่งได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ดังนี้

     ปีการศึกษา 2558

รายการ เดือน-ปี หน่วยงานที่จัด ผลที่ได้ รางวัล
........................................ ................... ................. 2 ประกาศนียบัตร

     ปีการศึกษา 2557

รายการ เดือน-ปี หน่วยงานที่จัด ผลที่ได้ รางวัล
................................... ............. ............... 2 ถ้วย

     ปีการศึกษา 2556

รายการ เดือน-ปี หน่วยงานที่จัด ผลที่ได้ รางวัล
......................................... ........... ............ 2 โล่ห์