ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้................................. มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน ...... ท่าน ดังนี้


ที่ ชื่อ - นามสกุล วุฒิสูงสุด วิชาเอก สถานศึกษาที่สำเร็จ ตำแหน่ง
1 ครูเพ็ญนิภา  บุญไทย ปริญญา....  ...............  .............  คศ.2
2 ครูเสาวณีย์  วรรณวงษ์        
3 ครูนิตยา  กูลจีรัง        
4 ครูวรรณา  ไสยวรรณ        
5 ครูสัมฤทธิ์  คำแดง        
6 ครูสุภาวดี  ราชวัฒน์        
7 ครูรัชภร  อธิไกกุล        
8 ครูวราพร  พุ่มโพธิ์ทอง        
9 ครูจิราพร  ธรรมปาน        
10 ครูรมิดา  ธูปอิน        
11 ครูกรรณิการ์  บุญสารี ปริญาตรี สังคมศึกษา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ครูผู้ช่วย
12 ครูสปันยุทธ  พัชรภูเบศร์        
13 ครูธนากร  งามเสงี่ยม