ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้................................. มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน ...... ท่าน ดังนี้


ที่ ชื่อ - นามสกุล  วุฒิสูงสุด  วิชาเอก สถานศึกษาที่สำเร็จ ตำแหน่ง 
1 นายสุรินทร์ สุรรัตนากร  ปริญญาโท  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  มจพ.  คศ.3 
2