โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดูรายละเอียดด้านล่าง