Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

     คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป    มี นายธิติ   สวนแก้ว   เป็นประธานกรรมการ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นที่ปรึกษา และมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย

   
  นายธิติ  สวนแก้ว
ประธานกรรมการ
 
   
  นายโกเมศ   ศรีประมาณ
รองประธานกรรมการ
 
นางนฤมล  กิจสกุณี
กรรมการ
นางรวมพร   เกิดในมงคล
กรรมการ
นายสุรพล  ประทุมยศ
กรรมการ
  120
นายชาญชัย  ประดิษฐศิลป์
กรรมการ
นายกิตติชัย  สุทธิรัตน์
กรรมการ
นางประจวบ  เสมสฤษดิ์
กรรมการ
 
นาสมชาย  สำเภาแก้ว
กรรมการ
นางสาวจงรักษ์  หนองริมบ้าน
กรรมการ
นางจิรอร  มงคลชัย
กรรมการ
   
นางสาวกุลธิดา  ใจยอด
กรรมการ
   
     
     

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารทั่วไป ยังมีงานต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานสำนักงานบริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วย
 1. นางสาวกุลธิดา  ใจยอด  หัวหน้า
2. นางสาวจงจิต  อุ่นเสียม  ผู้ช่วย
3. นางสาวปภัสรา  ภู่เหล็ก ผู้ช่วย  
 • งานอาคารสถานที่
 1. นายโกเมศ  ศรีประมาณ หัวหน้า
2. นายสมชาย  สำเภาแก้ว ผู้ช่วย
3. นายสัมฤทธิ์  คำแดง  ผู้ช่วย
4. นายไพสัน  กิจมงคล ผู้ช่วย
5. นายไพจิตร  เนตรสว่าง  ผู้ช่วย
6. นายต้อย  พุ่มคำ ผู้ช่วย      
 • งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมงานส่งเสริมอาชีพอิสระ
 1. นายสุรพล   ประทุมยศ หัวหน้า
2. นางพรรธิภา   ช่างนาค  ผู้ช่วย 
3. นายอนุสรณ์   เจตน์มงคล ผู้ช่วย 
4. นายวิชิต   วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้ช่วย
5. นายวัฒนสิงห์   พันธ์สุวรรณ  ผู้ช่วย
6. นายทน   สุขสำราญ   ผู้ช่วย
7. นายปรีชา  โชติพรม    ผู้ช่วย
 • งานส่งเสริมอาชีพอิสระ
 1.  นายสุรพล   ประทุมยศ  หัวหน้า
2.  นางสาวมัลลิกา   พานิชเจริญ ผู้ช่วย
 • งานอนามัยโรงเรียน
 1. นางรวมพร  เกิดในมงคล หัวหน้า
2. นางวัลลภา  ชนะกาญจน์ ผู้ช่วย
3. นางสุชาดา  ภัทรพรพันธ์  ผู้ช่วย
4. นางประไพพร  พานิช ผู้ช่วย
5. นางสาวบุบผา  เผ่าภูธร  ผู้ช่วย
 • งานโภชนาการ
 1. นายสุรพล   ประทุมยศ  หัวหน้า
2. นางพรรธิภา   ช่างนาค ผู้ช่วย
3. นายอนุสรณ์   เจตน์มงคล ผู้ช่วย
4. นายวิชิต   วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้ช่วย
5. นายวัฒนสิงห์   พันธ์สุวรรณ ผู้ช่วย
6. นายทน   สุขสำราญ ผู้ช่วย
7. นายปรีชา  โชติพรม ผู้ช่วย
 •  งานประชาสัมพันธ์
 1. นายชาญชัย  ประดิษฐ์ศิลป์ หัวหน้า 
2. นางกิตติมา  วัฒฐานะ  ผู้ช่วย 
3. นางปัณณาสา  ผลพฤกษา  ผู้ช่วย
4. นางกำไล   ปราณี  ผู้ช่วย
5. นางสาวเตือนใจ  มีสุข  ผู้ช่วย
6. นางภูริศา  รัตนวิจิตร ผู้ช่วย
7. นางสุชาดา  พิมพ์ต่อ  ผู้ช่วย
8. นางสาวปรางค์ศรี  สุกขากรณ์ ผู้ช่วย
9. นางสาวสุวารี  พงษ์ศรี ผู้ช่วย
10. นางสาวจงจิต  อุ่นเสียม   ผู้ช่วย
 • งานโสตทัศนูปกรณ์
 1. นายกิตติชัย  สุทธิรัตน์ หัวหน้า 
2. นายอโนชา  สินธุนาคิน ผู้ช่วย
3. น ายพิจิตร  เนตรสว่าง    ผู้ช่วย
 • งานบริการสาธารณะ
 1. นายโกเมศ  ศรีประมาณ หัวหน้า
2. นายสมชาย  สำเภาแก้ว ผู้ช่วย
3. นายสัมฤทธิ์  คำแดง   ผู้ช่วย
4. นายไพรสัน  กิจมงคล ผู้ช่วย
5. นายพิจิตร  เนตรสว่าง  ผู้ช่วย
6. นายต้อย  พุ่มคำ ผู้ช่วย
7. นายปรีชา   โชติพรม  ผู้ช่วย
 • งานยานพาหนะ
 1. นายสมชาย  สำเภาแก้ว หัวหน้า 
2. นายโกเมศ  ศรีประมาณ ผู้ช่วย 
3. นายธวัช  สมพร  ผู้ช่วย
4. นายไพรสัน  กิจมงคล ผู้ช่วย
5. นายพิจิตร  เนตรสว่าง ผู้ช่วย
6. นายณัฐพล  โชคชัย  ผู้ช่วย        
 • งานลูกจ้างประจำ
 1. นายโกเมศ  ศรีประมาณ  หัวหน้า 
2. นายไพรสัน  กิจมงคล  ผู้ช่วย
3. นายพิจิตร  เนตรสว่าง   ผู้ช่วย
4. นายต้อย  พุ่มคำ  ผู้ช่วย
5. นายธวัช  สมพร  ผู้ช่วย          
 • งานลูกจ้างชั่วคราว
 1. นายสุรพล  ประทุมยศ หัวหน้า
2. นายทน  สุขสำราญ  ผู้ช่วย
3. นายปรีชา  โชติพรม ผู้ช่วย
4. นายตณัฐพล  โชคชัย ผู้ช่วย
 • งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
 1. นางสาวจงรักษ์  หนองริมบ้าน  หัวหน้า 
2. นางสุชาดา  ภัทรพรพันธ์ ผู้ช่วย
3. นางสาวยอแสง  ประทุม ผู้ช่วย
4. นางชัญญา  แสงสุทธิธรรม ผู้ช่วย
5. นางสาววรรณา  ไสยวรรณ ผู้ช่วย
6. นางวัลลภา  ชนะกาญจน์ ผู้ช่วย
7. นายสปันญ์ยุทธ  พัชรภูเบศร์ ผู้ช่วย
8. นายธนากร  งามเสงี่ยม   ผู้ช่วย
 • งานสาธารณูปโภค
 1. นายโกเมศ  ศรีประมาณ         หัวหน้า
2. นายสมชาย  สำเภาแก้ว ผู้ช่วย
3. นายสุรพล  ประทุมยศ  ผู้ช่วย
4. นายไพรสัน  กิจมงคล  ผู้ช่วย
5. นายพิจิตร  เนตรสว่าง ผู้ช่วย
6. นายต้อย  พุ่มคำ ผู้ช่วย
7. นายทน  สุขสำราญ  ผู้ช่วย
8. นายปรีชา  โชติพรม ผู้ช่วย
 •  งานสารสนเทศ
 1. นางนฤมล   กิจสกุณี หัวหน้า
2. นางสาวจงจิต  อุ่นเสียม ผู้ช่วย
3. นางสาวปภัสรา  ภู่เหล็ก ผู้ช่วย

 

บุคลากร

13.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 20561 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

2825757
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
2257
20546
22803
2802954
50881
95045
2825757

Your IP: 172.69.63.210
Server Time: 2020-01-21 10:23:07