Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

     โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามรายการดังนี้

Attachments:
Download this file (2558-07-29 13-00-13_0004.jpg)2558-07-29 13-00-13_0004.jpg[ ]208 kB

     โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ผู้ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2546

          คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ  มีนางนฤมล  กงกุล  เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ  โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นที่ปรึกษา และมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย

ครูโสภาพรรณ  นิสสัย
ครู รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

   
ครูลักษมณ  สุทธิรัตน์
กรรมการ
ครูพรทิพา  บัวสุวรรณ
กรรมการ
ครูนิพิฐพร  จุฑาวรรธนา
กรรมการ
   
ครูกรุณา  ขจรชีพ
กรรมการ
ครูปิยภัทธ์  ศักดิ์ศิริวัฒนา
กรรมการ
ครูชนาธิป  กับปราโน
กรรมการ
     
ครูเพ็ญนิภา  บุญไทย
กรรมการ
ครูนงศมน  กำเนิดเกาะ
กรรมการ
ครูเตือนใจ  มีสุข
กรรมการ
   
ครูกฤตภาส  วงศใหญ๋
กรรมการ
ครูสุนันทา  รอดโต
กรรมการ
ครูยุวดี  แก้วสอน
กรรมการ
     
ครูเฟื่องฟ้า  ไชยมาก
กรรมการ
ครูนรีรัตน์  เทศกาล
กรรมการ
ครูกรรณิการ์  บุญสารี
กรรมการ
     
 

นางสุภา  ชนะมูล
กรรมการ 
 

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารงบประมาณ  ยังมีงานต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

  • งานสำนักงานบริหารงบประมาณ   ประกอบด้วย
 1. นางสาวโสภาพรรณ นิสสัย หัวหน้าสำนักงาน
2. นางสาวกรุณา  ขจรชีพ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
3. นางสุภา  ชนะมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้ช่วย)
  • งานบริหารการเงิน   ประกอบด้วย
 1. นางสาวนรีรัตน์  เทศกาล หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นางสาวเตือนใจ  มีสุข เจ้าหน้าที่การเงิน
3. นางสาวกรรณิการ์  บุญสารี เจ้าหน้าที่การเงิน
4. นางสุภา  ชนะมูล   ผู้ช่วย
  • งานการบริหารบัญชี  
 1. นางนิพิฐพร  จุฑาวรรธนา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี 
  • งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  ประกอบด้วย
 1. นางลักษมณ  สุทธิรัตน์   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
2. นายกฤตภาส  วงศ์ใหญ่ เจ้าหน้าที่พัสดุ (สอบราคา/ประกวดราคา)
3. นางสาวยุวดี  แก้วสอน เจ้าหน้าที่พัสดุ (จัดซื้อ)
4. นางสาวนงศมน  กำเนิดเกาะ  เจ้าหน้าที่พัสดุ (ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์)
5. นางสาวสุนันทา  รอดโต เจ้าหน้าที่พัสดุ (จัดจ้าง)           
  • งานตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุ  ประกอบด้วย
 1. นางพรทิพา  บัวสุวรรณ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุ
2. นางปิยภัทธ์  ศักดิ์ศิริวิวัฒนา ผู้ช่วย
3. นางชนาธิป  กับปราโน ผู้ช่วย     
  • งานระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา  ประกอบด้วย
 1. นางนฤมล  กงกุล หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
2. นางสาวโสภาพรรณ  นิสสัย ผู้ช่วย
3. นางพรทิพา  บัวสุวรณ     ผู้ช่วย
4. นางนิพิฐพร  จุฑาวรรธนา   ผู้ช่วย
5. นางลักษมณ  สุทธิรัตน์  ผู้ช่วย
6. นางสาวกรุณา  ขจรชีพ ผู้ช่วย
7. นางสาวเตือนใจ  มีสุข ผู้ช่วย
8. นางสาวนรีรัตน์  เทศกาล   ผู้ช่วย
9. นางสาวกรรณิการ์  บุญสารี ผู้ช่วย
10. นางสางเพ็ญนิภา  บุญไทย    ผู้ช่วย      
  • งานสาธารณกุศล  ประกอบด้วย
 1. นางสาวโสภาพรรณ  นิสสัย หัวหน้างานสาธารณกุศล
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ไชยมาก  ผู้ช่วย
3. นางสุภา  ชนะมูล ผู้ช่วย       

 

     โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์สอบราคาเช่าครุภัณฑ์ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 ชุด 

     กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ตามวันเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี (ดูประกาศด้านล่าง)

     แบบฟอร์มการขออนุญาตจัดซื้อ-จ้ดจ้าง ในแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2558

Attachments:
Download this file (บันทึกขอใช้เงิน-2558.doc)บันทึกขอใช้เงิน-2558.doc[ใบบันทึก การขออนุญาตจัดซื้อ-จัดจ้าง ]109 kB
Download this file (เอกสารจัดจ้าง-2558.xls)เอกสารจัดจ้าง-2558.xls[แบบฟอร์มการขออนุญาตจัดจ้าง]74 kB
Download this file (เอกสารจัดซื้อ-2558.xls)เอกสารจัดซื้อ-2558.xls[แบบฟอร์มการขออนุญาตจัดซื้อ]74 kB

     โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม (ห้องเกียรติภูมิ)

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 23 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ ณ ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในวันที่ 9 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 23 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.

บุคลากร

thuntipa.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 18080 ผู้มาเยือน และ 2 สมาชิก ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1905909
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
18406
18406
1865672
40237
87791
1905909

Your IP: 162.158.79.112
Server Time: 2019-02-21 09:46:50