Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

          คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล มีนางอัจฉรา  เนตรายนต์ เป็นประธานกรรมการ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นที่ปรึกษา และมีบุคลากรทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย

   
  ครูอัจฉรา เนตรายนต์
ประธานกรรมการ
 
   
  ครูสุชาดา  พิมพ์ต่อ
รองประธานกรรมการ
 
ครูวรรณา  ไสยวรรณ
กรรมการ
ครูวราภรณ์  กรทรัพย์
กรรมการ
ครูวาสนา  ด้วงมาก
กรรมการ
ครูสุธาลักษณ์  สิริธัญญภรณ์
กรรมการ
ครูพักตร์พริ้ง  ทรงตระกูล
กรรมการ
ครูอุไรวรรณ  เจริญทรัพย์
กรรมการ
ครูสุภาวดี  รัตนสร้อย
กรรมการ
ครูประจวบ เสมสฤษดิ์
กรรมการ
ครูอารยา  ผลประพฤติ
กรรมการ
ครูสุริยะ  นักร้อง
กรรมการ
ครูจงจิต  อุ่นเสียม
กรรมการ

 ครูธัญทิพา  โกสัลล์วัฒนา
กรรมการและเลขานุการ

   

น.ส.ปภัสรา  ภู่เหล็ก
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

   
     

นอกจากนี้ฝ่าย บริหารงานบุคคล  ยังมีงานต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานสำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย
 1. นางวาสนา  ด้วงมาก    หัวหน้า
2. นางสาวจงจิต  อุ่นเสียม    ผู้ช่วย
3. นางสาวปภัสรา ภู่เหล็ก    ผู้ช่วย               
 • งานลงเวลาปฏิบัติราชการ/ไปราชการ
 1. นางสาวธัญทิพา  โกสัลล์วัฒนา       หัวหน้า
2. นางสาวจงจิตอุ่นเสียม    ผู้ช่วย
 • งานเลื่อนขั้นเงินเดือน/วิทยฐานะ
 1. นางอัจฉรา  เนตรายนต์  หัวหน้า 
2. นางสาวธัญทิพา  โกสัลล์วัฒนา  ผู้ช่วย 
 • งานสรรหา/อัตรากำลัง
 1. นางสาววรรณา  ไสยวรรณ หัวหน้า 
2. นางสุภาวดี  รัตนสร้อย ผู้ช่วย
 • งานขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
 1. นางอุไรวรรณ  เจริญทรัพย์ หัวหน้า 
2. นางวราภรณ์  กรทรัพย์ ผู้ช่วย 
 •  งานวันสำคัญแห่งชาติ
 1. นางวราภรณ์  กรทรัพย์  หัวหน้า
2. นางอุไรวรรณ  เจริญทรัพย์ ผู้ช่วย
 • งานพ.ร.บ./พ.ร.ก.วินัยข้าราชการ
 1. นางอัจฉรา  เนตรยนต์  หัวหน้า 
2. นางสุธาลักษณ์  สิริธัญญ์ภรณ์   ผู้ช่วย 
 • งานขวัญกำลังใจ
 1. นางสุชาดา  พิมพ์ต่อ  หัวหน้า 
2. นางประจวบ  เสมสฤษดิ์  ผู้ช่วย
 •  งานพัฒนาบุคลากร
 1. นางสาวอารยา  ผลประพฤติ    หัวหน้า
2. นางสุภาวดี  รัตนสร้อย    ผู้ช่วย
 •  งานคณะกรรมการสถานศึกษา
 1. นางอัจฉรา  เนตรายนต์   หัวหน้า 
2. นางสาวพักตร์พริ้ง  ทรงตระกูล ผู้ช่วย                
 •   งานสารสนเทศฝ่ายบริหารงานบุคคล
 1. นางสาวพัตร์พริ้ง  ทรงตระกูล หัวหน้า
2. นายสุริยะ  นักร้อง ผู้ช่วย 

 

     รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (SAR)

    

 

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

     เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  ครูจ้างสอนสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ 
จำนวน 1 ตำแหน่ง

Attachments:
Download this file (ประกาศรับสมัครครูนาฏศิลป์ ขึ้นเวป.pdf)รายละเอียด[ ]173 kB

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

     เรื่อง   ๑. รับสมัครลูกจ้างสานักงาน           จำนวน ๑ ตำแหน่ง

               ๒. รับสมัครลูกจ้างอาคารสถานที่     จำนวน ๑ ตำแหน่ง

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                                    สมัครด้วยตัวเอง ที่ห้องฝ่ายบุคลากร / บริหารทั่วไป โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

                                    ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในวันทำการ

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

                                               เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

                               ตำแหน่ง ลูกจ้างสำนักงาน  จำนวน ๑ อัตรา

             กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                                   สมัครด้วยตัวเอง ที่ห้องฝ่ายบุคลากร / บริหารทั่วไป โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

                                   ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน  – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ในวันทำการ

Attachments:
Download this file (ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั้่วคราว.pdf)รายละเอียด[ ]917 kB

  ฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2561

 

 ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

       สมัครด้วยตัวเอง ที่ห้องฝ่ายบุคลากรโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดย วิทยากร อาจารย์ระวีวรรณ โพธิ์วัง

ชมภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ด้านล่าง

          ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เรื่อง ผลรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ลำดับที่ ๑ นายจีราวุฒิ ยุติธรรม
ลำดับที่ ๒ นางสาวเบญญาภา อังคะหิรัญ
ลำดับที่ ๓ นางสาวจารุวรรณ งามบรรจง

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ ๑ ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวและทำสัญญาเพื่อรับการจัดจ้าง ณ ห้องฝ่ายบุคลากร อาคารปาริชาต (อาคาร ๑) โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในวันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เรื่อง ผลรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีนชาวไทย จำนวน ๑ อัตรา มีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ      นางสาวชญานิกานต์ ขันธ์เพชร

             ให้มารายงานตัวและทาสัญญาเพื่อปฏิบัติงาน ณ ห้องฝ่ายบุคลากร อาคารปาริชาต (อาคาร ๑) โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในวันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตามวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตัวเอง ที่ห้องฝ่ายบุคลากร / บริหารทั่วไป โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน – ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในวันทำการ

บุคลากร

thai-08.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 18012 ผู้มาเยือน และ 2 สมาชิก ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1905821
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
18318
18318
1865672
40149
87791
1905821

Your IP: 172.68.65.89
Server Time: 2019-02-21 09:39:00