Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

      รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2562 รายชื่อปัจจุบัน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


Attachments:
Download this file (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2562.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1]102 kB
Download this file (มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 2562.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2]103 kB
Download this file (มัธยมศึกษาปีที่ 3-2562.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3]102 kB
Download this file (มัธยมศึกษาปีที่ 4-2562.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4]98 kB
Download this file (มัธยมศึกษาปีที่ 5-2562.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5]89 kB
Download this file (มัธยมศึกษาปีที่ 6-2562.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6]96 kB

      รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2562 (ปรับปรุงรายชื่อล่าสุด)  และจะปรับปรุงข้อมูลอีกครั้งวันที่ 10 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ : ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 

Attachments:
Download this file (รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1]103 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2]103 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3]98 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4]97 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5]89 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6]94 kB

           รายงานการประชุมครูครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

        ตามที่ สพฐ.ได้กำหนดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แต่ละสถานศึกษาดำเนินการนำไปจัดการเรียนรู้นั้น โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ขอแจ้งแนวทางให้คุณครูทราบ ในส่วนของแนวทางปฏิบัติของทางโรงเรียนดังนี้

1. คุณครูท่านใดต้องการเปลี่ยนรายวิชาเพิ่มเติม เป็นรายวิชาต้านทุจริตศึกษา จำนวน 1 หน่วย กิต 40 ชั่วโมง หรือกิจกรรมประจำฐาน/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ / ชุมนุม ให้แจ้งกับงานวิชาการ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

2. ขอให้กลุ่มสาระฯสังคม ได้บูรณาการ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในสาระที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 ในแผนการจัดการเรียนรู้

3. คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมหน้าเสาธง และคุณครูที่ปรึกษา ขอให้สอดแทรกเนื้อหาขณะให้คำแนะนำนักเรียน ตามสาระการเรียนรู้ที่ปรากฎในหลักสูตรต้านทุจริตสึกษา

4. คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมหน้าเสาธง และคุณครูที่ปรึกษา ขอให้สอดแทรกเนื้อหาขณะให้คำแนะนำนักเรียน ตามสาระการเรียนรู้ที่ปรากฎในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

หมายเหตุ : โดยฝ่ายบริหารวิชาการ จะไรท์ลงแผ่น DVD แจกให้ประธานกลุ่มสาระฯ ค่ะ

         คู่มือดำเนินงาน "กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2562 คุณครูสามารถดาวน์โหลดคู่มือ "กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"  เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 

      ประกาศรายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2562  และสำหรับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในระดับชั้นเดิม ให้ติดต่อที่ห้องวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

Attachments:
Download this file (รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 1_2562.xls)รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 1[รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 1_2562]102 kB
Download this file (รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 2_2562.xls)รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 2[รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 2_2562]101 kB
Download this file (รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 3_2562.xls)รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 3[รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 3_2562]96 kB
Download this file (รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 4_2562.xls)รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 4[รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 4_2562]95 kB
Download this file (รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 5_2562.xls)รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 5[รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 5_2562]88 kB
Download this file (รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 6_2562.xls)รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 6[รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 6_2562]93 kB

        ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2562 ( รอบที่ 2 )  กรณีที่มาสมัครด้วยตนเอง และได้รับการจัดสรรรายชื่อจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เบข 17

         กำหนดการรายงานตัว วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

Attachments:
Download this file (ประกาศห้อง ม4 2562 รอบที่ 2.pdf)รายชื่อนักเรียนรายงานตัว ม.4 (รอบที่2)[รายชื่อนักเรียนรายงานตัว ม.4 (รอบที่2)]121 kB
Download this file (ประกาศรายชื่อ-ม1-รอบ2.pdf)รายชื่อนักเรียนรายงานตัว ม.1 (รอบที่2)[รายชื่อนักเรียนรายงานตัว ม.1 (รอบที่2)]125 kB

แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID Plan)

Attachments:
Download this file (IDPlan(update).doc)ID Plan[ ]214 kB

        ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี มุ่งมั่นจะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการอนุรักษ์ พลังงาน สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan : EEP ๒๐๑๕) พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ มาตรการข้อที่ ๑๐ ประชาสัมพันธ์สร้างปลูก จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน จึงกำหนดนโยบายดำเนินการบริหารจัดการพลังงานและใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพและดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เเละนโยบาย “ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นปีแห่งการปลอด ขยะมูลฝอย” เพื่อสร้างจิตสำนึกขยายองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและ บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายในการประเมินตาม มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

        ประกาศนโยบายการจัดการขยะ บ.ส. 2562
        ประกาศนโยบายการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในสถานศึกาษา บ.ส. 2562 

        คลิกเพื่อดู

        ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2562 ( รอบที่ 1 )

         กำหนดการรับมอบตัว วันที่ 9 เมษายน 2562 

Attachments:
Download this file (ประกาศรายชื่อ นร. มอบตัว ม4 2562 รอบที่ 1.pdf)รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัว ม.4 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562[รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัว ม.4 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562]163 kB

           โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนเงิน 1,155,000.00 บาท จำนวน 13,997 เล่ม 

บุคลากร

eng-13.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 35845 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

2733194
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
20591
20591
2679831
53363
97834
2733194

Your IP: 162.158.78.147
Server Time: 2019-12-15 15:27:53