Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สพม.17 เป็นสถานที่จัดการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ในวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันอออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559


 


ชมภาพกิจกรรม

          คณะผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการศิริพงษ์ พงศ์ดี ,นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ และนายธิติ สวนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมออกชุมชนนำพวงหลีดร่วมไว้อาลัยแก่ คุณแม่พานิล พาพันธุ์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาแดงรัญจวน วัดป่าคลองกุ้ง 

ชมภาพกิจกรรม

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำโดย ผู้อำนวยการศิริพงศ์ พงษ์ดี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ บริเวณหน้าโรงเรียน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักการภารโรง และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ชมวีดีโอกิจกรรม

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมทางไกล เกี่ยวกับการประเมินครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) เพื่อแจ้งให้เขตพื้นที่ ครู อาจารย์ ได้รับทราบถึงรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน โดยนำร่องที่ครูคณิตศาสตร์ และครูวิทยาศาสตร์ก่อน เมื่อวันที่ 31/10/2559  เวลา 11.00 - 12.00 น. ความยาว 1 ชั่วโมง 10 นาที

ดูวิดีโอย้อนหลังได้  https://www.youtube.com/watch?v=fIexXwRqhzE

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำโดย ผู้อำนวยการศิริพงศ์ พงษ์ดี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ บริเวณหน้าโรงเรียน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักการภารโรง และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ชมภาพกิจกรรม

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้ต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ คือ นายศิริพงศ์ พงษ์ดี ที่ย้ายจากโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ในเวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารราชพฤก โดยมีท่านวรวิทย์ พรมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี ร่วมถึงคุณครู นักการภารโรงและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก เดินทางมาส่งท่าน ผู้อำนวยการศิริพงศ์ พงษ์ดี ในการมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เป็นคำรบที่สอง ซึ่งท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครู พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการสถานศึกษา ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูนักเรียน ภารโรงและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น

ชมภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับผู้อำนวยการศิริพงศ์ พงษ์ดี

          พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๔ ท่าน คือ ผู้อำนวยการศุภศิลป์ กระแสสินธุ์ นายวุฒิพงษ์ สุทธิพันธ์ นายชาญชัย ประดิษฐศิลป์ และนางฉวีวรรณ จันทรมณี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

ชมภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2559

          นายศิริพงศ์ พงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วม งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ชมภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2559)

          นายศิริพงศ์ พงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประธานในพิธีลดธงครึ่งเสา ร่วมกับข้าราชการครู นักการภารโรงและเจ้าหน้าที่ เนื่องในที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09:00 น.

ชมภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: พิธีลดธงครึ่งเสา สวรรคตในหลวง ร.9

          ตามที่ฝ่ายหรืองานต่างๆ ได้จัดทำโครงการเพื่อใช้เงินในดำเนินงานงานหรือกิจกรรมตามโครงการ ทางงานพัสดุจึงได้แจ้งยังผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมที่มีความประสงค์จะดำเนินการขอใช้เงิน สามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมการขอใช้เงินตามกิจกรรมหรือโครงการ ดังเอกสารแนบได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         หมายเหตุ  

  1. ในการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์ จัดทำขออนุมัติใชเงินตามแบบ  พช.01
  2. ในการจัดจ้าง/จ้างเหมาบริการ/จ้างทำของ จัดทำขออนุมัติใช้เงินตามแบบ พจ.01
          นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 โดย ฝ่ายบริหารวิชาการจะทำการปรับปรุงข้อมูล และแจ้งแก้ไขข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา รอบที่ 1 เพิ่มเติม โดยข้อมูลที่ได้ประชาสัมพันธ์นี้ ได้มีการ ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559 แก้ไข ครั้งที่ 1

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
Attachments:
Download this file (รายชื่อนักเรียนจบ ม.6 แก้ไขครั้งที่ 1.pdf)รายชื่อนักเรียนจบ ม.6 แก้ไข ครั้งที่ 1[รายชื่อนักเรียนจบ ม.6 แก้ไข ครั้งที่ 1]251 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียนจบ ม.3 แก้ไขครั้งที่ 1.pdf)รายชื่อนักเรียน จบ ม.3 แก้ไข ครั้งที่ 1[รายชื่อนักเรียน จบ ม.3 แก้ไข ครั้งที่ 1]198 kB

ผู้อำนวยการโรงเรียน

03.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

2.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 29008 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1273301
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
22001
22001
1251300
76352
71172
1273301

Your IP: 162.158.63.165
Server Time: 2018-04-22 08:10:05