Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

04.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

           โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ จัดประชุมคณะครู และนักศึกษาฝึกสอนทั้งโรงเรียน ในเรื่อง "การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0 แห่งศตวรรษที่ 21" โดยนายศิริพงศ์ พงษ์ดี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.

          วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นางปัณณาสา ผลพฤกษา ครูเชี่ยวชาญ ร่วมกับ นางอัจฉรา เนตรายนต์, นางเกศริน คงศิลป์, นายสมศักดิ์ วงษ์จำรัส, นางอุไรวรรณ เจริญทรัพย์, นางสาวจิราพร ธรรมปาน และนางสาวธัญทิพา โกสัลล์วัฒนา 

          ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏบัติการ

 

           ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้าง ชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอนอาศัยอำนาจตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม คำสั่งที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

 

          งานพัฒนาหลักสูตร ได้จัดทำตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แก่คุณครูประจำวิชา ได้นำไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่จะจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2560 คุณครูสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไปใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***กำหนดการส่งโครงสร้างรายวิชาฉบับปรับปรุง (ทุกรายวิชา)
และแผนการจัดการเรียนรู้เต็มรูปแบบ (1รายวิชา) ภายในวันที่
8 พฤษภาคม 2560 ***

         หลายคนที่ได้มีโอกาสเรียนวิชาสังคมศึกษา ที่ว่าด้วย สนธิสัญญา Bowring หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า BowringTreaty นั้น ส่วนใหญ่จะได้เห็นแต่ข้อความที่ถูกแปลมาแล้ว เชื่อว่ามีน้อยคนนักจะได้มีโอกาสเห็นฉบับที่เป็นทั้งภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ฉะนั้น เรามาดูหน้าตาของหนังสือที่ชื่อว่า สนธิสัญญา Bowring กันว่าเค้าเขียนกันเป็นอย่างไร

 

          งานพัฒนาหลักสูตร ได้จัดทำแบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชาให้แก่คุณครูประจำวิชา ได้นำไปจัดทำโครงสร้างรายวิชา ที่จะจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2560 (ทุกรายวิชา ) คุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***กำหนดการส่งโครงสร้างรายวิชาภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 ***
Attachments:
Download this file (โครงสร้างรายวิชา ปี 60.docx)โครงสร้างรายวิชา ปี 60[โครงสร้างรายวิชา ปี 60]14 kB
Download this file (โครงสร้างรายวิชา ปี 60.pdf)โครงสร้างรายวิชา ปี 60[โครงสร้างรายวิชา ปี 60]75 kB

       ด้วยงานสารสนเทศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ต้องดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำเสนอข้อมูลและเผยแพร่ให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานสารสนเทศดำเนินไปเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ด้วยความเรียบร้อย   จึงขอให้ท่านดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปี 59 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์สารสนเทศ เข้าสู่ไซต์สารสนเทศที่นี่

          ประมวลภาพนักเรียน และครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในปีการศึกษา 2559

 

          รวมภาพนักเรียนแต่ละชั้น 

          งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการอบรมครูไฮเทค ครั้งที่ 9 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา เป็นการอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่คณะครูและบุคลากร เกี่ยวกับ "การใช้โปรแกรม Photoshop ขั้นพื้นฐาน (การออกแบบ)"  และให้ความรู้ในการกรอกข้อมูลงานประกันคุณภาพ ในวันศุกร์ที่ 17 และ 21 มีนาคม 2560  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 โดยลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เริ่มอบรมเวลา 08.30 น.

ประมวลภาพกิจกรรม

 

          ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 วงเงินราคากลางจำนวน 1,940,400.00 บาท จำนวน 49 ชุด

          สามารถขอ รับ-ยื่น เอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. และพิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

          สำหรับผู้เสนอราคาที่ได้ยื่นเอกสารการเสนอราคา จะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับครู เข้าร่วมพิจารณาคุณลักษณะตามเอกสารสอบราคาเช่าฯ ได้ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

 

      ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จะดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ วงเงินงบประมาณราคากลาง 2,129,435 บาท ตามเอกสารแนบ 

       สามารถขอรับ-เสนอราคาเอกสารการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. และจะพิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ 28 มีนาคม 2560 

Attachments:
Download this file (SCAN_20170316_155053717.jpg)ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน[ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน]244 kB

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกำหนดจัดการอบรมในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. และศึกษาดูงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และการบริหารจัดการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2560  ชมภาพกิจกรรม 

กรรมการงานระบบ ICT

09.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 16268 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1671369
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
8523
8523
1648315
36262
52039
1671369

Your IP: 172.68.65.161
Server Time: 2018-10-24 04:16:17