Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดการซ้อมพิธีไหว้ครู ของนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 07.30 - 14.30 น. โดยให้

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ขึ้นซ้อมในคาบที่ 1-2
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 ขึ้นซ้อมในคาบที่ 3-4
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, 6 ขึ้นซ้อมในคาบที่ 6-7

          ส่วนชั้นอื่น ๆ ที่ไม่ได้ขึ้นซ้อมพิธีฯ ให้ทำพานไหว้ครูของชั้นตนเองด้วยความสงบ และไม่อนุญาตให้นักเรียนคนใดออกนอกโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ ๓ ครั้งที่ 3 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bms.ac.th, www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๙๒-๒๔๗๙-๖๔๑ ในวันและเวลาราชการ 

        Logbook เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน หรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนรู้ ฯลฯ อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน ระบบการศึกษาของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในรูปแบบ "PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

        * ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์และตารางได้ที่ คลิก

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม โรงเรียนเบญจมานุสรน์ จัดการอบรมธรรมะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 360 คน โดยพระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร วัดคมบาง จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความกตัญญู ณ หอประชุมเอก วรรณทอง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 08.00 - 11.00 น. เเละ อาจารย์พันเอกศนิโรจน์ ธรรมยศ บรรยายเรื่องปลุกพลังความฝัน ตั้งเเต่เวลา 12.10 - 16.00 น. ประมวลภาพกิจกรรม

           โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ จัดประชุมคณะครู และนักศึกษาฝึกสอนทั้งโรงเรียน ในเรื่อง "การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0 แห่งศตวรรษที่ 21" โดยนายศิริพงศ์ พงษ์ดี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.

          วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นางปัณณาสา ผลพฤกษา ครูเชี่ยวชาญ ร่วมกับ นางอัจฉรา เนตรายนต์, นางเกศริน คงศิลป์, นายสมศักดิ์ วงษ์จำรัส, นางอุไรวรรณ เจริญทรัพย์, นางสาวจิราพร ธรรมปาน และนางสาวธัญทิพา โกสัลล์วัฒนา 

          ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏบัติการ

 

           ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้าง ชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอนอาศัยอำนาจตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม คำสั่งที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

 

          งานพัฒนาหลักสูตร ได้จัดทำตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แก่คุณครูประจำวิชา ได้นำไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่จะจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2560 คุณครูสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไปใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***กำหนดการส่งโครงสร้างรายวิชาฉบับปรับปรุง (ทุกรายวิชา)
และแผนการจัดการเรียนรู้เต็มรูปแบบ (1รายวิชา) ภายในวันที่
8 พฤษภาคม 2560 ***

         หลายคนที่ได้มีโอกาสเรียนวิชาสังคมศึกษา ที่ว่าด้วย สนธิสัญญา Bowring หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า BowringTreaty นั้น ส่วนใหญ่จะได้เห็นแต่ข้อความที่ถูกแปลมาแล้ว เชื่อว่ามีน้อยคนนักจะได้มีโอกาสเห็นฉบับที่เป็นทั้งภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ฉะนั้น เรามาดูหน้าตาของหนังสือที่ชื่อว่า สนธิสัญญา Bowring กันว่าเค้าเขียนกันเป็นอย่างไร

 

          งานพัฒนาหลักสูตร ได้จัดทำแบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชาให้แก่คุณครูประจำวิชา ได้นำไปจัดทำโครงสร้างรายวิชา ที่จะจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2560 (ทุกรายวิชา ) คุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***กำหนดการส่งโครงสร้างรายวิชาภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 ***
Attachments:
Download this file (โครงสร้างรายวิชา ปี 60.docx)โครงสร้างรายวิชา ปี 60[โครงสร้างรายวิชา ปี 60]14 kB
Download this file (โครงสร้างรายวิชา ปี 60.pdf)โครงสร้างรายวิชา ปี 60[โครงสร้างรายวิชา ปี 60]75 kB

       ด้วยงานสารสนเทศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ต้องดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำเสนอข้อมูลและเผยแพร่ให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานสารสนเทศดำเนินไปเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ด้วยความเรียบร้อย   จึงขอให้ท่านดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปี 59 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์สารสนเทศ เข้าสู่ไซต์สารสนเทศที่นี่

          ประมวลภาพนักเรียน และครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในปีการศึกษา 2559

 

          รวมภาพนักเรียนแต่ละชั้น 

บุคลากร

thai-08.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 24644 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1828565
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
2199
25300
27499
1801066
50684
42857
1828565

Your IP: 162.158.79.10
Server Time: 2019-01-21 23:49:30