Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

          ตามที่ฝ่ายหรืองานต่างๆ ได้จัดทำโครงการเพื่อใช้เงินในดำเนินงานงานหรือกิจกรรมตามโครงการ ทางงานพัสดุจึงได้แจ้งยังผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมที่มีความประสงค์จะดำเนินการขอใช้เงิน สามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมการขอใช้เงินตามกิจกรรมหรือโครงการ ดังเอกสารแนบได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         หมายเหตุ  

  1. ในการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์ จัดทำขออนุมัติใชเงินตามแบบ  พช.01
  2. ในการจัดจ้าง/จ้างเหมาบริการ/จ้างทำของ จัดทำขออนุมัติใช้เงินตามแบบ พจ.01
          นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 โดย ฝ่ายบริหารวิชาการจะทำการปรับปรุงข้อมูล และแจ้งแก้ไขข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา รอบที่ 1 เพิ่มเติม โดยข้อมูลที่ได้ประชาสัมพันธ์นี้ ได้มีการ ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559 แก้ไข ครั้งที่ 1

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
Attachments:
Download this file (รายชื่อนักเรียนจบ ม.6 แก้ไขครั้งที่ 1.pdf)รายชื่อนักเรียนจบ ม.6 แก้ไข ครั้งที่ 1[รายชื่อนักเรียนจบ ม.6 แก้ไข ครั้งที่ 1]251 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียนจบ ม.3 แก้ไขครั้งที่ 1.pdf)รายชื่อนักเรียน จบ ม.3 แก้ไข ครั้งที่ 1[รายชื่อนักเรียน จบ ม.3 แก้ไข ครั้งที่ 1]198 kB

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ มีความประสงค์จะจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สามารถขอรับเอกสารเสนอราคาที่ ห้องงบประมาณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 ถึง 28 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. และคณะกรรมการพิจารณาผล จะเปิดซองเสนอราคาวันที่ 29 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุม เอก วรรณทอง อนุสรณ์ ซึ่งตรงกับวันก่อตั้งโรงเรียน ได้ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา กองละ ๙,๙๙๙ บาท หรือตามกำลังศรัทธา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินสมทบทุนสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล/๓๐ และปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม

รายนามคณะกรรมการ

ยอดเงินบริจาคผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ณ วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๑๔,๙๒๖.๗๕ บาท

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559

          ฝ่ายบริหารงบประมาณ (งานการเงิน) ขอแจ้งแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการและกิจกรรม ดำเนินการพิมพ์รายละเอียดตามแบบฟอร์มฯ เสร็จแล้วส่งได้ที่งานการเงิน

          ผู้รับผิดชอบของแต่ละโครงการและกิจกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์นรีรัตน์   เทศกาล และดาวโหลดแบบฟอร์มได้จากด้านล่าง 

            ด้วยงานสารสนเทศโรงเรียนต้องดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง  รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน นำเสนอข้อมูลและเผยแพร่ให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก  เพื่อให้การปฏิบัติงานสารสนเทศเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นไปด้วยความเรียนร้อย  จึงขอแจ้งคณะกรรมการงานเครือข่ายสารสนเทศกลุ่มสาระและกลุ่มงานให้ท่านดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระและกลุ่มงานของท่านให้แล้วเสร็จและส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลจากเว็บไซต์โรงเรียน รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการดังเอกสารที่แนบ  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

    

ช่วยเหลือศิษย์เก่าประสบเหตุอัคคีภัย

          คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนายวิชญ์พล  ธาดามาตากุล ศิษย์เก่าของโรงเรียนเนื่องจากบ้านพักอาศัยประสบเหตุอัคคีภัย โดยครูศุกร์เกษม  ปรุงผลเป็นผู้ดำเนินการระดมเงินบริจาค โดยยอดบริจาคทั้งสิ้น 57,575 บาท

ชมภาพคลิกที่นี่

          ประชาสัมพันธ์ คุณครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจสมัครรับคัดเลือก โดยกรอกแบบฟอร์ม แบบบันทึกข้อมูลของผู้รับรางวัล เพื่อประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2558  ตามเอกสารดังแนบ นำส่งเอกสารที่ห้องบริหารงานบุคลากร  ภายใน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น.

     ด้วยฝ่ายบริหารงบประมาณ (งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์) ขอแจ้งแบบฟอร์มแจ้งซ่อมวัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมตัวอย่างประกอบ ขอให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายฯ และกลุ่มสาระฯ ช่วยดำเนินการตามแบบฟอร์มฯ ดังกล่าวเป็นลำดับต่อไป  

     ประชาสัมพันธ์ คุณครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจมัครรับคัดเลือก โดยกรอกแบบฟอร์ม แบบบันทึกข้อมูลของผู้รับรางวัล เพื่อประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2558  ตามเอกสารดังแนบ นำส่งเอกสารที่ห้องบริหารงานบุคลากร  ภายใน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

     บันทึกข้อความจัดซื้อ, จัดจ้างและเดินทางไปราชการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

05.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

13.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 26948 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

954241
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
17930
17930
909776
44465
86865
954241

Your IP: 54.92.194.75
Server Time: 2017-12-17 05:23:01