Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

         ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ ดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (รายชื่อนร.m.1-2560.xls)รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1]100 kB
Download this file (รายชื่อนร.m.2-2560.xls)รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2[รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2]107 kB
Download this file (รายชื่อนร.m.3-2560.xls)รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3[รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3]98 kB
Download this file (รายชื่อนร.m.4-2560.xls)รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4[รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4]77 kB
Download this file (รายชื่อนร.m.5-2560.xls)รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5[รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5]105 kB
Download this file (รายชื่อนร.m.6-2560.xls)รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6[รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6]91 kB

          นายวิทูรัช ศรีนาม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายศิริพงศ์  พงษ์ดี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ร่วมางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กันอย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี

 ประมวลภาพกิจกรรม


ภาพโดย : นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC" ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารราชพฤกษ์

          งานนี้ท่านผู้อำนวยการ นายศิริพงศ์  พงษ์ดี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเป็นวิทยากรให้ความรู้

ประมวลภาพกิจกรรม

  1. วันที่ 11/10/2560
  2. วันที่ 12/10/2560
  3. พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการประชุมฯ 

ข้อมูลและภาพ : นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล, นางสาวจงจิต อุ่นเสียม

          นายวิทูรัช ศรีนาม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด จังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ได้ให้เกียรติร่วมเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 07.40 น. เป็นต้นไป โดยมีนายศิริพงศ์  พงษ์ดี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน และนักการภารโรง ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง 

อ่านเพิ่มเติม: 100 ปี ธงชาติไทย (28/09/2560)

           โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและนักการภารโรง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานวันวารที่พากเพียร  สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ในวันที่ 14 กันยายน 2560  ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 8.30 - 10.00 น. 

 ประมวลภาพ

 

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ได้ดำเนินโครงการ "การขับเคลื่อน PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand ๔.๐" ซึ่งโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จะต้องได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศของสหวิทยาเขตสตาร์บุษ (ครั้งที่ ๒) ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

ประมวลภาพกิจกรรม

        เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2560  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดให้เป็นการสอบปลายภาค ซึ่งท่านผู้อำนวยการต้องการให้รูปแบบในการพิมพ์ข้อสอบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกัน มีความเป็นเอกภาพ งานวิชาการจึง จัดทำตัวอย่างข้อสอบ เพื่อให้ครูทุกท่าน ดาวน์โหลด และนำไปจัดพิมพ์ข้อสอบของท่าน โดยมีรูปแบบดังตัวอย่างที่ท่านดาวน์โหลด

 

           งานเปิดบ้านเเห่งการเรียนรู้ "เบญจมา 4.0"  วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ บริเวณสวนป่า โรงเรียนเบณจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย ผลงานของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง 1 นวัตกรรม 1 ห้องเรียน ให้แต่ละระดับชั้นได้ส่งผลงานห้องเรียนละ 1 นวัตกรรม เพื่อคัดเลือกเป็น 1 ระดับชั้น  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

 ประมวลภาพ

         วันที่ 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้เตรียมงาน เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ "เบญจมา 4.0" ประกอบด้วย ผลงานของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง 1 นวัตกรรม 1 ห้องเรียน ให้แต่ละระดับชั้นได้ส่งผลงานห้องเรียนละ 1 นวัตกรรม เพื่อคัดเลือกเป็น 1 ระดับชั้น เพื่อนำเสนอนวัตกรรมในวันที่ 1 สิงหาคม 2560  

ประมวลผล

          หน่วยงานในจังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา และกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2560 มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด รวมถึงการแข่งขันกรีฑาในหลายระดับอายุ ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 สิงหาคม 2560 และกำหนดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี

          ในวันเปิดการแข่งขัน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวเเทนขบวนพาเหรด กีฬาจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยวงดุริยางค์ของโรงเรียน เพื่อนำขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี

 ประมวลภาพ

 

        กิจกรรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและวัดสมรรถภาพทางกายของนักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ภาพกิจกรรม

 

บุคลากร

social-06.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 30700 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

2132704
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
30310
30310
2073896
81989
86645
2132704

Your IP: 162.158.78.21
Server Time: 2019-05-25 20:44:23