Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำโดย ผู้อำนวยการศิริพงศ์ พงษ์ดี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ บริเวณหน้าโรงเรียน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักการภารโรง และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

ชมภาพกิจกรรม

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้ต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ คือ นายศิริพงศ์ พงษ์ดี ที่ย้ายจากโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ในเวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารราชพฤก โดยมีท่านวรวิทย์ พรมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี ร่วมถึงคุณครู นักการภารโรงและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก เดินทางมาส่งท่าน ผู้อำนวยการศิริพงศ์ พงษ์ดี ในการมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เป็นคำรบที่สอง ซึ่งท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครู พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการสถานศึกษา ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูนักเรียน ภารโรงและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น

ชมภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับผู้อำนวยการศิริพงศ์ พงษ์ดี

          พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๔ ท่าน คือ ผู้อำนวยการศุภศิลป์ กระแสสินธุ์ นายวุฒิพงษ์ สุทธิพันธ์ นายชาญชัย ประดิษฐศิลป์ และนางฉวีวรรณ จันทรมณี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

ชมภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2559

          นายศิริพงศ์ พงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วม งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ชมภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2559)

          นายศิริพงศ์ พงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประธานในพิธีลดธงครึ่งเสา ร่วมกับข้าราชการครู นักการภารโรงและเจ้าหน้าที่ เนื่องในที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09:00 น.

ชมภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: พิธีลดธงครึ่งเสา สวรรคตในหลวง ร.9

          ตามที่ฝ่ายหรืองานต่างๆ ได้จัดทำโครงการเพื่อใช้เงินในดำเนินงานงานหรือกิจกรรมตามโครงการ ทางงานพัสดุจึงได้แจ้งยังผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมที่มีความประสงค์จะดำเนินการขอใช้เงิน สามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมการขอใช้เงินตามกิจกรรมหรือโครงการ ดังเอกสารแนบได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         หมายเหตุ  

  1. ในการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์ จัดทำขออนุมัติใชเงินตามแบบ  พช.01
  2. ในการจัดจ้าง/จ้างเหมาบริการ/จ้างทำของ จัดทำขออนุมัติใช้เงินตามแบบ พจ.01
          นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 โดย ฝ่ายบริหารวิชาการจะทำการปรับปรุงข้อมูล และแจ้งแก้ไขข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา รอบที่ 1 เพิ่มเติม โดยข้อมูลที่ได้ประชาสัมพันธ์นี้ ได้มีการ ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559 แก้ไข ครั้งที่ 1

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
Attachments:
Download this file (รายชื่อนักเรียนจบ ม.6 แก้ไขครั้งที่ 1.pdf)รายชื่อนักเรียนจบ ม.6 แก้ไข ครั้งที่ 1[รายชื่อนักเรียนจบ ม.6 แก้ไข ครั้งที่ 1]251 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียนจบ ม.3 แก้ไขครั้งที่ 1.pdf)รายชื่อนักเรียน จบ ม.3 แก้ไข ครั้งที่ 1[รายชื่อนักเรียน จบ ม.3 แก้ไข ครั้งที่ 1]198 kB

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ มีความประสงค์จะจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สามารถขอรับเอกสารเสนอราคาที่ ห้องงบประมาณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 ถึง 28 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. และคณะกรรมการพิจารณาผล จะเปิดซองเสนอราคาวันที่ 29 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุม เอก วรรณทอง อนุสรณ์ ซึ่งตรงกับวันก่อตั้งโรงเรียน ได้ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา กองละ ๙,๙๙๙ บาท หรือตามกำลังศรัทธา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินสมทบทุนสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล/๓๐ และปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม

รายนามคณะกรรมการ

ยอดเงินบริจาคผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ณ วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๑๔,๙๒๖.๗๕ บาท

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559

          ฝ่ายบริหารงบประมาณ (งานการเงิน) ขอแจ้งแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการและกิจกรรม ดำเนินการพิมพ์รายละเอียดตามแบบฟอร์มฯ เสร็จแล้วส่งได้ที่งานการเงิน

          ผู้รับผิดชอบของแต่ละโครงการและกิจกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์นรีรัตน์   เทศกาล และดาวโหลดแบบฟอร์มได้จากด้านล่าง 

            ด้วยงานสารสนเทศโรงเรียนต้องดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง  รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน นำเสนอข้อมูลและเผยแพร่ให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก  เพื่อให้การปฏิบัติงานสารสนเทศเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นไปด้วยความเรียนร้อย  จึงขอแจ้งคณะกรรมการงานเครือข่ายสารสนเทศกลุ่มสาระและกลุ่มงานให้ท่านดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระและกลุ่มงานของท่านให้แล้วเสร็จและส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลจากเว็บไซต์โรงเรียน รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการดังเอกสารที่แนบ  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

    

ผู้อำนวยการโรงเรียน

00.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

03.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 22255 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

801217
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
23048
23048
752908
48309
82653
801217

Your IP: 54.81.45.122
Server Time: 2017-10-19 23:26:30