Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

        Logbook เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน หรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนรู้ ฯลฯ อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน ระบบการศึกษาของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในรูปแบบ "PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

        * ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์และตารางได้ที่ คลิก

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม โรงเรียนเบญจมานุสรน์ จัดการอบรมธรรมะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 360 คน โดยพระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร วัดคมบาง จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความกตัญญู ณ หอประชุมเอก วรรณทอง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 08.00 - 11.00 น. เเละ อาจารย์พันเอกศนิโรจน์ ธรรมยศ บรรยายเรื่องปลุกพลังความฝัน ตั้งเเต่เวลา 12.10 - 16.00 น. ประมวลภาพกิจกรรม

           โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ จัดประชุมคณะครู และนักศึกษาฝึกสอนทั้งโรงเรียน ในเรื่อง "การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0 แห่งศตวรรษที่ 21" โดยนายศิริพงศ์ พงษ์ดี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.

          วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นางปัณณาสา ผลพฤกษา ครูเชี่ยวชาญ ร่วมกับ นางอัจฉรา เนตรายนต์, นางเกศริน คงศิลป์, นายสมศักดิ์ วงษ์จำรัส, นางอุไรวรรณ เจริญทรัพย์, นางสาวจิราพร ธรรมปาน และนางสาวธัญทิพา โกสัลล์วัฒนา 

          ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏบัติการ

 

           ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้าง ชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอนอาศัยอำนาจตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม คำสั่งที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

 

          งานพัฒนาหลักสูตร ได้จัดทำตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แก่คุณครูประจำวิชา ได้นำไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่จะจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2560 คุณครูสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไปใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***กำหนดการส่งโครงสร้างรายวิชาฉบับปรับปรุง (ทุกรายวิชา)
และแผนการจัดการเรียนรู้เต็มรูปแบบ (1รายวิชา) ภายในวันที่
8 พฤษภาคม 2560 ***

         หลายคนที่ได้มีโอกาสเรียนวิชาสังคมศึกษา ที่ว่าด้วย สนธิสัญญา Bowring หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า BowringTreaty นั้น ส่วนใหญ่จะได้เห็นแต่ข้อความที่ถูกแปลมาแล้ว เชื่อว่ามีน้อยคนนักจะได้มีโอกาสเห็นฉบับที่เป็นทั้งภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ฉะนั้น เรามาดูหน้าตาของหนังสือที่ชื่อว่า สนธิสัญญา Bowring กันว่าเค้าเขียนกันเป็นอย่างไร

 

          งานพัฒนาหลักสูตร ได้จัดทำแบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชาให้แก่คุณครูประจำวิชา ได้นำไปจัดทำโครงสร้างรายวิชา ที่จะจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2560 (ทุกรายวิชา ) คุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***กำหนดการส่งโครงสร้างรายวิชาภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 ***
Attachments:
Download this file (โครงสร้างรายวิชา ปี 60.docx)โครงสร้างรายวิชา ปี 60[โครงสร้างรายวิชา ปี 60]14 kB
Download this file (โครงสร้างรายวิชา ปี 60.pdf)โครงสร้างรายวิชา ปี 60[โครงสร้างรายวิชา ปี 60]75 kB

       ด้วยงานสารสนเทศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ต้องดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำเสนอข้อมูลและเผยแพร่ให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานสารสนเทศดำเนินไปเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ด้วยความเรียบร้อย   จึงขอให้ท่านดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปี 59 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์สารสนเทศ เข้าสู่ไซต์สารสนเทศที่นี่

          ประมวลภาพนักเรียน และครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในปีการศึกษา 2559

 

          รวมภาพนักเรียนแต่ละชั้น 

          งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการอบรมครูไฮเทค ครั้งที่ 9 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา เป็นการอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่คณะครูและบุคลากร เกี่ยวกับ "การใช้โปรแกรม Photoshop ขั้นพื้นฐาน (การออกแบบ)"  และให้ความรู้ในการกรอกข้อมูลงานประกันคุณภาพ ในวันศุกร์ที่ 17 และ 21 มีนาคม 2560  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 โดยลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เริ่มอบรมเวลา 08.30 น.

ประมวลภาพกิจกรรม

 

          ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 วงเงินราคากลางจำนวน 1,940,400.00 บาท จำนวน 49 ชุด

          สามารถขอ รับ-ยื่น เอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. และพิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

          สำหรับผู้เสนอราคาที่ได้ยื่นเอกสารการเสนอราคา จะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับครู เข้าร่วมพิจารณาคุณลักษณะตามเอกสารสอบราคาเช่าฯ ได้ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

04.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

thai-08.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 22866 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1182620
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
12055
12055
1144465
56843
54385
1182620

Your IP: 162.158.78.21
Server Time: 2018-03-20 00:58:39