Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือ กกต โดยมีกิจกรรมนันทนาการ เเละการอบรมให้ความรู้กับลูกเสือเเกนนำ  ณ  ห้องสมุด  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายธิติ สวนแก้ว เป็นประธานในพิธี

 ภาพกิจกรรม


  ภาพโดย : นายอโนชา สินธุนาคิน

       โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามคมผู้ปกครองเเละครู เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า เเละนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมการทำบุญคล้ายวันเกิดโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เพื่อจัดหาทุนปรับปรุงอาคารหอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์

    ประมวลภาพ                                                                                                                         

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นละจำนวน ๘ ห้อง รวม ๖๔๐ คน ดังนี้

     ๑. นักเรียนห้องเรียน EIS ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ จำนวน ๔๐ คน
      ๒. นักเรียนห้องเรียน ปกติ จำนวน ๒๘๐ คน

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง 

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี โดยสภานักเรียน ได้จัดงาน ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนายศิริพงศ์ พงษ์ดี เป็นประธาน ในงานมีพิธีการหน้าเสาธงในตอนเช้าหลังเคารพธงชาติเสร็จ ตามด้วยการแสดงบนเวที ของวงดนตรีโรงเรียน จากนั้นให้นักเรียนที่จบถ่ายภาพร่วมกัน ร่วมกับการแสดงบนเวที ที่บริเวณสวนป่า ส่วนภาคบ่าย เป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับพี่ ม.3 และพี่ ม.6

ประมวลภาพกิจกรรม 


ภาพโดย : BMS Channel

          กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเเสดงออกถึงศักยภาพเเละผลงานที่เกิดจาการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ณ หอประชุมเอก วรรณทองอณุสรณ์ เเละบริเวณรอบสวนป่า โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.

ภาพกิจกรรม


  ภาพโดย : ทีมงาน BMS Chacel

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองของลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ  หอประชุมเอก วรรณทองอณุสรณ์  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายธิติ สวนแก้ว เป็นประธานในพิธี

         

 

ภาพกิจกรรม


  ภาพโดย : นายอโนชา สินธุนาคิน

          คณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร EIS (English For Integrated Student) เพื่อให้ครูผู้สอน EIS ได้นำความรู้มาปรับใช้ในการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

         

ภาพกิจกรรม


  ภาพโดย : นายสุรินทร์  สุรรัตนากร

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก ของลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีการให้ความรู้  กิจกรรมนันทนาการ เเละกิจกรรมการเรียนรู้สูทกรรมเวลาเข้าค่ายพักแรม  เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

         

ภาพประกอบ


  ภาพโดย : นายอโนชา สินธุนาคิน

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี การประชุมสร้างความเข้าใจ “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐)  สู่การปฏิบัติ”

         โรงเรียนกำหนดให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ ๒๖ มกราคา ๒๕๖๑  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ภาพประกอบการประชุม


 

 ภาพโดย : นายอโนชา สินธุนาคิน, นางกำไล ปราณี

          งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี มีโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาตร์ โดยเฉพาะการใส่สมการทางคณิตศาสตร์อะไรก็ได้ เมื่อใส่สมการเสร็จ โปรแกรมจะแสดงกราฟขึ้นมาเองทันที ง่ายต่อการสร้างด้วยคอมพิวเตอร์แบบอื่น ๆ มาฝากคุณครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ หรือคุณครูที่สนใจ

          โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ที่ว่านี้ สามารถใช้ได้ทั้งที่เปิดผ่านเว็บไซต์ และเปิดบนมือถือได้ มีชื่อว่า desmos ซึ่งจะช่วยให้คุณครูคณิตศาสตร์ สามารถสร้างกราฟได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง คุณครูสนใจคลิกที่ลิงค์ด้านล่างได้เลย

โปรแกรมสร้างกราฟอย่างง่ายผ่านเว็บและมือถือ

 

        ค่ายพักเเรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ตั้งเเต่วันที่ 13 - 14 มกราคม 2561

บุคลากร

thuntipa.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 13196 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1760110
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
10810
10810
1735024
25086
55602
1760110

Your IP: 172.68.65.47
Server Time: 2018-12-16 11:39:56