Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี คณะครูอาจารย์เเละนักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 08-30 - 12.30 น. โดยกำหนดให้ระดับชั้นขึ้นทำพิธีไหว้ครู ดังนี้

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ทำพิธีในคาบ 1-2
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 ทำพิธีในคาบ 3-4
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 ทำพิธีในคาบ 6-7

        แจ้งนักเรียนทุกคน หลังจากพิธีไหว้ครูในแต่ละระดับชั้นเสร็จสิ้น ให้นักเรียนในระดับชั้นนั้น ๆ เข้าห้องเรียนตามปกติ ส่วนระดับชั้นอื่น ๆ ที่ยังไม่ถึงเวลาทำพิธี ให้เรียนและรอประกาศเรียกเข้าแถวเพื่อไปทำพิธีตามกำหนด ประมวลภาพกิจกรรม 

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดการซ้อมพิธีไหว้ครู ของนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 07.30 - 14.30 น. โดยให้

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ขึ้นซ้อมในคาบที่ 1-2
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 ขึ้นซ้อมในคาบที่ 3-4
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, 6 ขึ้นซ้อมในคาบที่ 6-7

          ส่วนชั้นอื่น ๆ ที่ไม่ได้ขึ้นซ้อมพิธีฯ ให้ทำพานไหว้ครูของชั้นตนเองด้วยความสงบ และไม่อนุญาตให้นักเรียนคนใดออกนอกโรงเรียน ประมวลภาพกิจกรรม  

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ ๓ ครั้งที่ 3 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bms.ac.th, www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๙๒-๒๔๗๙-๖๔๑ ในวันและเวลาราชการ 

        Logbook เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน หรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนรู้ ฯลฯ อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน ระบบการศึกษาของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในรูปแบบ "PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

        * ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์และตารางได้ที่ คลิก

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม โรงเรียนเบญจมานุสรน์ จัดการอบรมธรรมะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 360 คน โดยพระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร วัดคมบาง จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความกตัญญู ณ หอประชุมเอก วรรณทอง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ตั้งเเต่เวลา 08.00 - 11.00 น. เเละ อาจารย์พันเอกศนิโรจน์ ธรรมยศ บรรยายเรื่องปลุกพลังความฝัน ตั้งเเต่เวลา 12.10 - 16.00 น. ประมวลภาพกิจกรรม

           โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ จัดประชุมคณะครู และนักศึกษาฝึกสอนทั้งโรงเรียน ในเรื่อง "การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0 แห่งศตวรรษที่ 21" โดยนายศิริพงศ์ พงษ์ดี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.

          วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นางปัณณาสา ผลพฤกษา ครูเชี่ยวชาญ ร่วมกับ นางอัจฉรา เนตรายนต์, นางเกศริน คงศิลป์, นายสมศักดิ์ วงษ์จำรัส, นางอุไรวรรณ เจริญทรัพย์, นางสาวจิราพร ธรรมปาน และนางสาวธัญทิพา โกสัลล์วัฒนา 

          ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏบัติการ

 

           ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้าง ชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอนอาศัยอำนาจตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม คำสั่งที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

 

          งานพัฒนาหลักสูตร ได้จัดทำตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แก่คุณครูประจำวิชา ได้นำไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่จะจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2560 คุณครูสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไปใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***กำหนดการส่งโครงสร้างรายวิชาฉบับปรับปรุง (ทุกรายวิชา)
และแผนการจัดการเรียนรู้เต็มรูปแบบ (1รายวิชา) ภายในวันที่
8 พฤษภาคม 2560 ***

         หลายคนที่ได้มีโอกาสเรียนวิชาสังคมศึกษา ที่ว่าด้วย สนธิสัญญา Bowring หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า BowringTreaty นั้น ส่วนใหญ่จะได้เห็นแต่ข้อความที่ถูกแปลมาแล้ว เชื่อว่ามีน้อยคนนักจะได้มีโอกาสเห็นฉบับที่เป็นทั้งภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ฉะนั้น เรามาดูหน้าตาของหนังสือที่ชื่อว่า สนธิสัญญา Bowring กันว่าเค้าเขียนกันเป็นอย่างไร

 

          งานพัฒนาหลักสูตร ได้จัดทำแบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชาให้แก่คุณครูประจำวิชา ได้นำไปจัดทำโครงสร้างรายวิชา ที่จะจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2560 (ทุกรายวิชา ) คุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***กำหนดการส่งโครงสร้างรายวิชาภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 ***
Attachments:
Download this file (โครงสร้างรายวิชา ปี 60.docx)โครงสร้างรายวิชา ปี 60[โครงสร้างรายวิชา ปี 60]14 kB
Download this file (โครงสร้างรายวิชา ปี 60.pdf)โครงสร้างรายวิชา ปี 60[โครงสร้างรายวิชา ปี 60]75 kB

       ด้วยงานสารสนเทศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ต้องดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำเสนอข้อมูลและเผยแพร่ให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานสารสนเทศดำเนินไปเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ด้วยความเรียบร้อย   จึงขอให้ท่านดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปี 59 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์สารสนเทศ เข้าสู่ไซต์สารสนเทศที่นี่

ผู้อำนวยการโรงเรียน

04.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

03.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 22271 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

801236
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
23067
23067
752908
48328
82653
801236

Your IP: 54.81.45.122
Server Time: 2017-10-19 23:28:22