Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

           กลุ่มบริหารทั่วไป มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่มงานฯ จึงใคร่ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มของกลุ่มงาน ดังต่อไปนี้

            แนวปฏิบัติการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
           

            ตามที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้ประกวดราคาเช่า เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฎิบัติการ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นั้น

            โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ได้ทำการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ดังประกาศที่ดังแนบนี้  

          ตามที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ได้รับงบประมาณปี 2561 วงเงิน 1,485,570.00 บาท ตามโครงการพัฒนาระบบ ICT (เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 46 เครื่อง

          1. สามารถรับเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 
          2. ยื่นข้อเสนอ สามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
          3. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน 2 ชุด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6(2) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

Attachments:
Download this file (ประกาศโรงเรียนประกวดราคาเช่าเช่าเครื่อมคอม1.pdf)ประกาศ[ ]648 kB

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เเละภาษาอังกฤษ รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

 

        ให้บุคลากรโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ตรวจสอบอีเมล @bms.ac.th ตามที่ได้เเนบไฟล์ไป หากท่านใดยังไม่มีสามารถสมัครเพื่อขออีเมลใหม่ได้ที่ ลิ้งค์ สมัคร E-mail หากท่านใดลืมรหัสผ่านสามารถติดต่อครูอโนชา เพื่อขอรับรหัสผ่านใหม่

 

Attachments:
Download this file (ตรวจสอบ E-mail.pdf)ตรวจสอบ E-mail.pdf[ ]58 kB

          งานอนามัยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์  จังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเเละวัดสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 ในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพโดย : นายอโนชา  สินธุนาคิน

         เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  ชุมนุม To be number one โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นำนักเรียนชุมนุม To be number one เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดจันทบุรีจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ภายใต้แนวความคิดและคำขวัญที่ว่า “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด” และ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชนถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม: รวมพลต่อต้านยาเสพติด จ.จันทบุรี ปี ๒๕๖๑ 

       รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 


 

Attachments:
Download this file (รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1]98 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2]104 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3]105 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4]91 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5]91 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ]103 kB

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นางสาวณัฏฐิญา  สุขเสงี่ยม โรงเรียนสวนกุหลาบ ชลบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิย 61 เวลา 10.00 น ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพโดย : นายอโนชา  สินธุนาคิน

            เอกสารแบบรายงานวิจัยหน้าเดียว

 

 

บุคลากร

thai-08.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 30804 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

2132892
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
30498
30498
2073896
82177
86645
2132892

Your IP: 172.69.62.129
Server Time: 2019-05-25 21:11:13