Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

       โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามคมผู้ปกครองเเละครู เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า เเละนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมการทำบุญคล้ายวันเกิดโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เพื่อจัดหาทุนปรับปรุงอาคารหอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์

    ประมวลภาพ                                                                                                                         

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นละจำนวน ๘ ห้อง รวม ๖๔๐ คน ดังนี้

     ๑. นักเรียนห้องเรียน EIS ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ จำนวน ๔๐ คน
      ๒. นักเรียนห้องเรียน ปกติ จำนวน ๒๘๐ คน

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง 

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี โดยสภานักเรียน ได้จัดงาน ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนายศิริพงศ์ พงษ์ดี เป็นประธาน ในงานมีพิธีการหน้าเสาธงในตอนเช้าหลังเคารพธงชาติเสร็จ ตามด้วยการแสดงบนเวที ของวงดนตรีโรงเรียน จากนั้นให้นักเรียนที่จบถ่ายภาพร่วมกัน ร่วมกับการแสดงบนเวที ที่บริเวณสวนป่า ส่วนภาคบ่าย เป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับพี่ ม.3 และพี่ ม.6

ประมวลภาพกิจกรรม 


ภาพโดย : BMS Channel

          กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเเสดงออกถึงศักยภาพเเละผลงานที่เกิดจาการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ณ หอประชุมเอก วรรณทองอณุสรณ์ เเละบริเวณรอบสวนป่า โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.

ภาพกิจกรรม


  ภาพโดย : ทีมงาน BMS Chacel

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองของลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ  หอประชุมเอก วรรณทองอณุสรณ์  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายธิติ สวนแก้ว เป็นประธานในพิธี

         

 

ภาพกิจกรรม


  ภาพโดย : นายอโนชา สินธุนาคิน

          คณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร EIS (English For Integrated Student) เพื่อให้ครูผู้สอน EIS ได้นำความรู้มาปรับใช้ในการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

         

ภาพกิจกรรม


  ภาพโดย : นายสุรินทร์  สุรรัตนากร

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก ของลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีการให้ความรู้  กิจกรรมนันทนาการ เเละกิจกรรมการเรียนรู้สูทกรรมเวลาเข้าค่ายพักแรม  เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

         

ภาพประกอบ


  ภาพโดย : นายอโนชา สินธุนาคิน

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี การประชุมสร้างความเข้าใจ “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐)  สู่การปฏิบัติ”

         โรงเรียนกำหนดให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ ๒๖ มกราคา ๒๕๖๑  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ภาพประกอบการประชุม


 

 ภาพโดย : นายอโนชา สินธุนาคิน, นางกำไล ปราณี

          งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี มีโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาตร์ โดยเฉพาะการใส่สมการทางคณิตศาสตร์อะไรก็ได้ เมื่อใส่สมการเสร็จ โปรแกรมจะแสดงกราฟขึ้นมาเองทันที ง่ายต่อการสร้างด้วยคอมพิวเตอร์แบบอื่น ๆ มาฝากคุณครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ หรือคุณครูที่สนใจ

          โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ที่ว่านี้ สามารถใช้ได้ทั้งที่เปิดผ่านเว็บไซต์ และเปิดบนมือถือได้ มีชื่อว่า desmos ซึ่งจะช่วยให้คุณครูคณิตศาสตร์ สามารถสร้างกราฟได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง คุณครูสนใจคลิกที่ลิงค์ด้านล่างได้เลย

โปรแกรมสร้างกราฟอย่างง่ายผ่านเว็บและมือถือ

 

        ค่ายพักเเรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ตั้งเเต่วันที่ 13 - 14 มกราคม 2561

             วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยท่านรองเป็นประธาน คณะครู ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในเวลา 15.00 น.

 ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

02.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

กรรมการงานระบบ ICT

2.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 22867 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

1182622
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
12057
12057
1144465
56845
54385
1182622

Your IP: 162.158.78.21
Server Time: 2018-03-20 00:59:32