Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม วันรักวันลาลูกเบญจมาอำลาสถาบัน'59  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

          ผู้อำนวยการศิริพงศ์  พงษ์ดี มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีและให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน"ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 16 โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันของกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ สังคมฯ และคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จัดพิธีมุฑิตาจิต ให้กับครู สายชล  พิพัฒน์กุลกิจ ครูไพเราะ  คณะพูล  และครูยุวดี  แก้วสอน  เนื่องจากครูทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายให้ไปดำรงค์ตำแหน่ง ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์

ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ทำพิธีมอบเข็มโครงการ  "เพชรเบญจมาฯ" โดยได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ เข็มเพชร เข็มทอง เข็มเงิน   ให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ เกียรติบัตร คนดีศรีเบญจมาฯ ให้กับนักเรียนทีีมีพฤติกรรมดีและทำความดี

ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

           

          ภาพถ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 พร้อมครูที่ปรึกษาสามารถเข้าดูได้ตามลิงค์ด้านล้างนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 3          มัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นำโดย ผู้อำนวยการกัญหา  วรรณทอง อดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และท่านผู้อำนวยการศิริพงศ์  พงษ์ดี ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ร่วมกันทำพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 26 กุมภาพันธ์ และได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อนำปัจจัยที่ได้รับการทำบุญ มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นำโดย ผู้อำนวยการกัญหา  วรรณทอง อดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และท่านผู้อำนวยการศิริพงศ์  พงษ์ดี ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ร่วมกันทำพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 26 กุมภาพันธ์ และได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อนำปัจจัยที่ได้รับการทำบุญ มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ภาพกิจกรรม

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

ใบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ

      ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม. 2 และ ม.5 ที่ไม่มีชื่อในใบรายชื่อ ให้ติดต่องานวิชาการ ในวันที่ 7 พ.ค 2561  โดยนักเรียนที่มีแนวโน้มจะซ้ำชั้น ทางฝ่ายบริหารวิชาการได้ทำจดหมายแบบลงทะเบียนถึงผู้ปกครอง เพื่อมาประชุมในวันที่ 7 พ.ค. 61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

เอกสารดังแนบ

 

Attachments:
Download this file (มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561).xls)มัธยมศึกษาปีที่ 6[มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เทอม 1 ปีการศึกษา 2561)]102 kB
Download this file (มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561).xls)มัธยมศึกษาปีที่ 5[มัธยมศึกษาปีที่ 5 (เทอม 1 ปีการศึกษา 2561)]72 kB
Download this file (มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561).xls)มัธยมศึกษาปีที่ 4[มัธยมศึกษาปีที่ 4 (เทอม 1 ปีการศึกษา 2561)]71 kB
Download this file (มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561).xls)มัธยมศึกษาปีที่ 3[มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เทอม 1 ปีการศึกษา 2561)]103 kB
Download this file (มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561).xls)มัธยมศึกษาปีที่ 2[มัธยมศึกษาปีที่ 2 (เทอม 1 ปีการศึกษา 2561)]102 kB
Download this file (มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561).xls)มัธยมศึกษาปีที่ 1[มัธยมศึกษาปีที่ 1 (เทอม 1 ปีการศึกษา 2561)]96 kB

         ผู้อำนวยการ ศิริพงศ์  พงษ์ดี พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสว่างแดนดิน  อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการ PLC ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ โดยมีการบรรยายเรื่อง "ชุมชนเเห่งการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์เเบบบูรณาการ สู่ 1 นวัตกรรม 1 ห้องเรียน "  โดยนางปัณณาสา ผลพฤกษา ครูเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งชมห้องนิทรรศเบญจมา เเละห้องศูนย์กีฬาสนุกเกอร์  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม  2561 

 ภาพกิจกรรม

ภาพโดย : นายอโนชา  สินธุนาคิน

      รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

เอกสารดังแนบ

 

Attachments:
Download this file (รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561]98 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561]104 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561]105 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561]90 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 [รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561]91 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561.xls)รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6[รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561]103 kB

บุคลากร

08.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 30616 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

2132588
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
30194
30194
2073896
81873
86645
2132588

Your IP: 172.69.62.129
Server Time: 2019-05-25 20:33:36