งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายบริหารวิชาการได้ทำการสำเนาไฟล์แนวทางการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ ขึ้นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ให้กับครูในโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อีกทางด้วย