เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2560  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดให้เป็นการสอบปลายภาค ซึ่งท่านผู้อำนวยการต้องการให้รูปแบบในการพิมพ์ข้อสอบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกัน มีความเป็นเอกภาพ งานวิชาการจึง จัดทำตัวอย่างข้อสอบ เพื่อให้ครูทุกท่าน ดาวน์โหลด และนำไปจัดพิมพ์ข้อสอบของท่าน โดยมีรูปแบบดังตัวอย่างที่ท่านดาวน์โหลด