กิจกรรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและวัดสมรรถภาพทางกายของนักเรียน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ภาพกิจกรรม