โรงเรียนเบญจมานุสรณ์เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียรมสอบวัดความรู้ O-net ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 60 - 3 ก.พ. 60

 ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel