ตามที่ฝ่ายหรืองานต่างๆ ได้จัดทำโครงการเพื่อใช้เงินในดำเนินงานงานหรือกิจกรรมตามโครงการ ทางงานพัสดุจึงได้แจ้งยังผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมที่มีความประสงค์จะดำเนินการขอใช้เงิน สามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมการขอใช้เงินตามกิจกรรมหรือโครงการ ดังเอกสารแนบได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         หมายเหตุ  

  1. ในการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์ จัดทำขออนุมัติใชเงินตามแบบ  พช.01
  2. ในการจัดจ้าง/จ้างเหมาบริการ/จ้างทำของ จัดทำขออนุมัติใช้เงินตามแบบ พจ.01