ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
ณ หอประชุม เอก วรรณทองอนุสรณ์

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙