Get Adobe Flash player

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0

อบรมธรรมะ ม.2 ปี 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

001.jpg

คุยกับท่านผู้อำนวยการ

พันธกิจ (Missions)

 1. พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย เเละดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. พัฒนาครูบุคลากรและเครือข่ายส่งเสริมการศึกษา
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goals)

 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล
 2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
 4. โรงเรียนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และทั่วถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

 • กลยุทธ์ที่ 1.1  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
 • กลยุทธ์ที่ 1.2  ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
 • กลยุทธ์ที่ 1.3  เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ สู่มาตรฐานสากล

 • กลยุทธ์ที่ 2.1  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
 • กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
 • กลยุทธ์ที่ 2.3  เพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • กลยุทธ์ที่ 3.1  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความสำนึกในความเป็นชาติไทย
 • กลยุทธ์ที่ 3.2  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนักแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ (Policy)

 1. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม และนำมาใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์
 3. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ ร่วมรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น
  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
 4. ส่งเสริมให้โรงเรียนเพิ่มระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชน
 5. ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
ณ หอประชุม เอก วรรณทองอนุสรณ์

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

          ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่างประเทศ (ครูชาวต่างชาติ)
                                          ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

                   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

Attachments:
Download this file (002.pdf)Announcement of Job Opening[ ]1148 kB
Download this file (001.pdf)001.pdf[รายละเอียด]2177 kB

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียรมสอบวัดความรู้ O-net ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 60 - 3 ก.พ. 60

 ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel 

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายเพื่อร่วมกันบริหารงานภายในโรงเรียน

 ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

          รองผู้อำนวยการ ฐิติ  สวนแก้ว มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

 

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จัดกิจกรรม นำเสนอผลงานนักเรียนในรายวิชา IS และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

         โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนกะเปอร์วิทยา จ.ระนอง ที่มาศึกษาดูงานด้วยความยินดียิ่ง

ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

          โรงเรียนเบญจมารนุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมทดสอบวิชาลูกเสือ การอยู่ค่ายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 

ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

          ผู้อำนวยการศิริพงศ์  พงษ์ดี มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันหุ่นยนต์กิึ่งอัตนโนมัติ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ นำทีมโดยครูปวีณ  สุวรรณรัตน์ และฝึกซ้อมได้แก่ ครูศุกร์เกษม  ปรุงผล และ นายณัฐพล  ยุทธวิชัย นักศึกษาฝึกสอน

ภาพกิจกรรม

 

ที่มาของภาพ : ทีมงาน BMS Chanel

บุคลากร

08.jpg

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกออนไลน์

มี 24916 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

2230030
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
27215
27215
2202815
96408
82907
2230030

Your IP: 108.162.241.239
Server Time: 2019-06-26 21:53:22